VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: สาระสำคัญ วิตามินดี

 

วิตามินดี

สาระสำคัญ

          วิตามินดีมีความสำคัญต่อการควบคุมเมตาบอลิสมของแคลเซียมและกระดูก การมีวิตามินดีเพียงพอในร่างกายจะช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ทางเดินอาหารและการทำงานของเซลล์กระดูกเป็นปกติซึ่งจะเป็นผลให้ระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือด ปริมาณมวลกระดูก รวมทั้งโครงสร้างและความแข็งแรงของกระดูกอยู่ในเกณฑ์ปกติ ภาวะขาดวิตามินดี (vitamin D deficiency)จะทำให้การดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ทางเดินอาหารลดลง ซึ่งเป็นผลให้ระดับแคลเซียมในเลือดลดต่ำลง ปริมาณมวลกระดูก (bonemass) ต่ำหรือลดลงมากจนเกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis)และโรคกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกหักง่ายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ วิตามินดีในร่างกายส่วนใหญ่ได้มาจากการสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นเองของร่างกายที่ผิวหนังโดยอาศัยแสงแดดเป็นตัวกระตุ้น และส่วนน้อยได้มาจากการบริโภควิตามินดีจากอาหาร ในภาวะที่ร่างกายได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอผิวหนังจะสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้ในปริมาณเพียงพอโดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงปริมาณวิตามินดีที่บริโภคจากอาหาร การศึกษาในคนไทยที่มีสุขภาพแข็งแรงดีซึ่งได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอตลอดปีจะมีปริมาณวิตามินดีสะสมในร่างกายอย่างเพียงพอตลอดปี อย่างไรก็ตามในภาวะที่การสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังลดลง (เช่น ได้รับแสงแดดไมเพียงพอด้วยเหตุต่าง ๆ และสูงอายุ) การบริโภควิตามินดีจากอาหารอย่างเพียงพอจะมีความสำคัญมากในการรักษาปริมาณภาวะวิตามินดีในร่างกาย เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับผลของปริมาณวิตามินดีที่บริโภคต่อสุขภาพของร่างกายมีจำกัดเมื่อเทียบกับสารอาหารอื่น (เช่นแคลเซียม) การกำหนดปริมาณวิตามินดีอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันจึงใช้หลักการของปริมาณวิตามินดีที่บริโภคพอเพียงในแต่ละวัน (Adequate lntake' AI)โดยไม่ต้องคำนึงถึงปริมาณแสงแดดที่ได้รับ และเนื่องจากไม่มีข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับผลของปริมาณการบริโภควิตามินดีต่อร่างกายในคนไทย ดังนั้นค่าAIของวิตามินดีสำหรับคนไทยจึงพิจารณาตามค่าAIซึ่งเป็นข้อมูลจากผลการวิจัยของต่างประเทศเเป็นสำคัญกล่าวคือ สำหรับทารก เด็ก และผู้ใหญ่ที่อายุต่ำกว่า 50 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ค่า AI ของวิตามินดีถูกกำหนดไว้ที่ 5 ไมโครกรัม (200 หน่วยสากล) ต่อวัน และสำหรับผู้ใหญ่ที่อายุ 51-70 ปี และตั้งแต71 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ค่า AI ของวิตามินดีถูกกำหนดไว้ที่ 10 ไมโครกรัม (400 หน่วยสากล) ต่อวัน และ 15 ไมโครกรัม (600 หน่วยสากล) ต่อวัน ตามลำดับ

          อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินดีตามธรรมชาติมีไม่มากชนิด ได้แก่ น้ำมันตับปลา เนื้อปลาที่มีไขมัน ตับ และไข่แดง เป็นต้น ส่วนอาหารอื่น ๆโดยทั่วไปมีวิตามินดีตามธรรมชาติในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการต่อวัน ด้วยปัญหาดังกล่าวในหลายประเทศที่ประชากรมีโอกาสเกิดภาวะการขาดวิตามินดีได้สูง เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา และยุโรป จึงมีนโยบายให้มีการเสริมวิตามินดีในอาหาร (vitamin D fortifieddiet) บางชนิด ที่นิยม ได้แก่ นม ขนมปัง และ ธัญพืช (cereals) เป็นต้น อย่างไรก็ตามปริมาณวิตามินดีที่เสริมในอาหารก็มีความแตกต่างกันอย่างมากแม้ในประเทศเดียวกันแตต่างพื้นที่กัน สำหรับในประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณวิตามินดีตามธรรมชาติในอาหาร รวมทั้งยังไม่มีนโยบายระดับชาติที่ให้มีการเสริมวิตามินดีในอาหาร การสำรวจสลากกำกับคุณค่าทางโภชนาการของนมที่จำหน่ายในประเทศไทยอย่างไม่เป็นทางการพบว่า นมผงดัดแปลงสำหรับทารกและเด็ก (ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ) ทุกชนิด และนมยูเอชทีบางชนิดระบุว่า มีการเสริมวิตามินดี อย่างไรก็ตามยังไม่มีการควบคุมและตรวจสอบว่ามีการเสริมวิตามินดี ในปริมาณตามที่ระบุไว้จริงหรือไม่ นอกจากการบริโภควิตามินดีจากอาหารทั่วไปและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินดีแล้วยังมีการบริโภควิตามินดที่เตรียมมาในรูปยาเม็ดซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างมากในผู้สูงอายุเพื่อป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน ซึ่งการบริโภควิตามินดีในรูปยาเม็ดนี้ต้องระวังการเกิดพิษจากการบริโภควิตามินดีมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อบริโภควิตามินดีร่วมกับการเสริมแคลเซียม


หมวดความรู้:vitamind
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 11:23:03: แก้ไข : 7/5/2020 11:23:27 AMแก้ไขบทความแก้ไข