VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: บทบาทหน้าที่ ของ ฟลูออไรด์

 

บทบาทหน้าที่ ของ ฟลูออไรด์

          ฟลูออไรด์มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างเสริมแร่ธาตุของกระดูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน hเละการสร้างเสริมแร่ธาตุกลับของฉันในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ

บทบาทของฟลูออไรด์ต่อสุขภาพของกระดูก

          ปริมาณของฟลูออไรด์ที่มีในน้ำดื่ม 0.7-1.0 ส่วนในล้านส่วน ไม่เพียงพอที่จะป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มที่ผู้ใหญ่บริโภคประมาณ 1.8-2.7 มิลลิกรัมต่อวัน โดยผู้ใหญ่หญิงอาจบริโภคปริมาณน้อยกว่าผู้ใหญ่ชายโดยบริโภคจากน้ำดื่มประมาณ 1.5 ลิตรต่อวัน ปริมาณฟลูออไรด์ในกระดูกได้มาจากอาหารและน้ำดื่ม ซึ่งจะแตกต่างกัน ในแต่ละท้องถิ่นตามสภาพภูมิศาสตร์ ปริมาณฟลูออไรด์ ในกระดูกจะเพิ่มขึ้นตามอายุ แม้ว่าการได้รับฟลูออไรด์จากน้ำดื่มปริมาณ1 ส่วนในล้านส่วน จะมีผลต่อฟัน แต่ปริมาณที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอที่จะป้องกันการเกิดกระดูกหักเนื่องจากกระดูกพรุนได้ปริมาณฟลูออไรด์ที่เพิ่มขึ้นจะแทนที่ไฮดรอกซี่อิออนของผลึกไฮดรอกซีอพาไทท์ทำให้ผลึกแร่ธาตุนี้ไวต่อการแตกหัก คุณภาพของกระดูกสามารถเพิ่มขึ้นได้ด้วยการได้รับฟลูออไรด์เสริมปริมาณมากกว่า 1 ส่วนในล้านส่วน เชื่อกันว่าฟลูออไรด์เสริมในปริมาณสูงจะเพิ่มมวลและความหนาแน่นของกระดูก ทำให้สามารถป้องกันการเกิดกระดูกหักเนื่องจากกระตูกพรุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนฟลูออไรด์เป็นหนึ่งในแรธาตุน้อยชนิดที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์กระดูก และเพิ่มการสร้างแร่ธาตุในกระดูก cancellous bone แต่ไม่เกิดกับ cortical bone อย่างไรก็ตามผลประโยธน์สูงสุดที่จะได้รับจากฟลูออไรด์นั้น ร่างกายต้องได้รับแคลเซียมและวิตามินดี ในปริมาณที่พอเหมาะควบคู่ กัน ไป

บทบาทของฟลูออไรด์ต่อการป้องกันฟันผุ

          ความสัมพันธ์ของฟลูออไรด์ต่อการเกิดโรคฟันผุได้ถูกค้นพบในศตวรรษที่ 20 จากการสังเกตว่าประชากรที่อาศัยอยู่ในบางพื้นที่มีฟันสีน้ำตาล ซึ่งเรียกว่า ฟั็นตกกระ” ฟันเหล่านี้ทนต่อการเกิดโรคฟันผุ การศึกษาในเวลาต่อมา แสดงว่า ความชุกและความรุนแรงของการเกิดฟันตกกระมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของระดับฟลูออไรด์ในน้ำดื่ม ซึ่งพบว่าปริมาณฟลูออไรด์ที่พอเหมาะต่อการป้องกันการเกิดโรคฟันผุและไม่ทำให้เกิดฟันตกกระ คือ 0.7-1.2 ส่วนในล้านส่วน การศึกษาทางคลินิกในชมชน พบว่า ฟลูออไรด์สามารถลดการเกิดฟันผุในฟันน้ำนมได้ร้อยละ 40-60 และในฟันถาวรได้ถึงร้อยละ 50-70 ส่วน ดังนั้นฟลูออไรด์สามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

กลไกของฟลูออไรด์ต่อฟัน

ปฏิกริยาของฟลูออไรด์เกิดขึ้นเฉพาะที่เมื่อฟันขึ้นมาในช่องปากทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่

1. เพิ่มความต้านทานต่อการสลายของแร่ธาตุจากกรด

2. เสริมสร้างแร่ธาตุกลับของรอยโรคฟันผุระยะเริ่มแรก

3. ขัดขวางการก่อตัวและการสร้างคราบจุลินทรีย์บนตัวฟัน

4.เพิ่มความแข็งเเกร่งให้แก่ฟัน โนขณะกำลังสร้างฟันผลของฟลูออไรด์ทางระบบ  ระยะก่อนฟันขึ้นฟลูออไรด์ที่บริโภคจะถูกดูดซึมเข้าร่างกายโดยทางระบบทางเดินอาหารอัตราการดูดซึมจะขึ้นกับปริมาณและรูปแบบของฟลูออไรด์และระยะเวลาที่ได้รับ เมื่อฟลูออไรด์ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วฟลูออไรด์จะถูกนำไปเก็บไว้ที่กระดูกและฟันที่กำลังสร้าง หรือขับถ่ายออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ขณะที่ฟันกำลังสร้าง ฟลูออไรด์จะถูกนำไปใช้ในการสร้างแร่ธาตุให้กับตัวฟัน แม้ว่าปฏิกริยาของฟลูออไรด์เฉพาะที่จะมีความสำคัญต่อการป้องกันการเกิดโรคฟันผุมากกว่า การที่มีฟลูออไรด์อยู่ในขณะที่ฟันกำลังสร้างก็สามารถเพิ่มความต้านทานของตัวฟันต่อการสลายของแร่ธาตุในขบวนการเกิดฟันผุได้ผลของฟลูออไรด์ทางระบบ ระยะหลังฟันขึ้นหลังจากที่ฟันขึ้นมาในซ่องปากแล้ว ฟลูออไรด์จะไม่มีปฏิกิริยาทางระบบต่อฟันอก ฟลูออไรด์ที่ร่างกายได้รับจะถูกขับออกมาทางน้ำลายและให้ผลเฉพาะที่ต่อตัวฟันผลของฟลูออไรด์เฉพาะที่ระยะหลังฟันขึ้นฟลูออไรด์ที่ฟันได้รับขณะสร้างฟันนั้นไม่เพียงพอต่อการป้องกันการเกิดโรคฟันผุทั้งที่ตัวฟัน(ในเด็ก) และรากฟัน (ในผู้สูงอายุ) ฟลูออไรด์ที่ร่างกายได้รับจะถูกสะสมอยู่ในน้ำลาย (ช่องปาก) ลดการสลายของแร่ธาตุในขณะที่ฟันอยู่ในซ่องปากที่มีสภาวะเป็นกรดจากการสร้างของจุลินทรีย์ในซ่องปาก และในขณะเดียวกันทาให้เกิดการสร้างแร่ธาตุกลับ ทำให้ฟันไม่ผุการได้รับฟลูออไรด์ในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันฟันผุได้ การที่มีฟลูออไรด์ระดับต่ำ ๆในน้ำลายและช่องปากตลอดเวลา จะช่วยปรับให้ช่องปากอยู่ในภาวะสมดุล เมื่อจุลินทรีย์สร้างกรดจากอาหารประเภทน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจะไปทำให้เกิดการละลายของแร่ธาตุของผิวเคลือบฟัน ฟลูออไรด์ในช่องปากจะเข้าไปในเซลล์ของจุลินทรีย์ ขัดขวางเมตาบอลิสมในการสร้างกรดของจุลินทรีย์ ยับยั้งการละลายของแร่ธาตุจากผิวเคลือบฟัน และเร่งการสร้างแร่ธาตุกลับ เป็นการป้องกันไม่ให้ฟันผุเกิดขึ้นฟลูออไรด์ที่ใช้ในการป้องกันการเกิดโรคฟันผุ มีหลายรูปแบบ เช่น น้ำดื่มฟลูออไรด์ ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ น้ำยาบ้วนปากผสมฟลูออไรด์ ยาเม็ดฟลูออไรด์ เป็นต้น


หมวดความรู้:Chromium
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 9:24:05: แก้ไข : 8/9/2020 11:56:58 PMแก้ไขบทความแก้ไข