VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณที่ ฟลูออไรด์ แนะนำให้บริโภค ตารางที่ 6.3.1 - 6.3.2

 

ปริมาณที่ ฟลูออไรด์ แนะนำให้บริโภค

          ปริมาณฟลูออไรด์ที่ควรบริโภค เพื่อป้องกันฟันผุนั้น จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ เซ่น จากน้ำและอาหาร ซึ่งน้ำเป็นแหล่งที่ได้รับฟลูออไรด์มากที่สุด รองลงมาคือจากอาหาร ปริมาณฟลูออไรด์ที่ควรได้รับในช่วงอายุต่าง ๆ ตามทีสมาคมทันตแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาได้แนะนำไว้ (ตารางที่ 6.3.1) นั้นยังคงเหมาะสมสำหรับประเทศไทยได้ ตารางที่ 6.3.1 ปริมาณฟลูออไรด์อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับปริมาณฟลูออไรด์ที่พอเหมาะในน้ำดื่มที่ร่างกายควรได้รับคือ 0.5 มิลลิกรัมต่อวันหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าความปลอดภัยจากการได้รับฟลูออไรด์ปริมาณน้อย ๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30 ปี แม้แต่ในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน หากใช้ฟลูออไรด์อย่างถูกต้อง จะสามารถป้องกันการเกิดกระดูกหักจากกระดูกพรุน โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงต่ออาการระคายเคืองของทางเดิน อาหารนอกจากนี้ประเฑศสหรัฐอเมริกายังได้กำหนดให้มีการเสริมฟลูออไรด์บางกลุ่มอายุดังแสดงไว้ในตารางที่ 6.3.2

ตารางที่ 6.3.2 ปริมาณฟลูออไรด์เสริมที่ควรไดรบของประเทศสหรฐอเมริกา


หมวดความรู้:Fruoride
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 9:50:47: แก้ไข : 8/11/2020 5:43:47 AMแก้ไขบทความแก้ไข