VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของฟลูออไรด์ ตารางที่ 6.3.3 - 6.3.4

 

แหล่งอาหารของฟลูออไรด์

          โดยทั่วไป แหล่งของฟลูออไรด์ที่ร่างกายได้รับ คือ น้ำดื่ม ปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มที่พอเหมาะคือ ประมาณ 0.5 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับประเทศไทย ในภาคเหนือ (เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายลำปาง น่าน แพร่) ในภาคตะวันออก (เช่น นครปฐม กาญจนบุรี) และในจังหวัดสมุทรสาคร มีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำบ่อที่ชาวบ้านใช้ ดังนั้น จึงควรระวังการใช้ฟลูออไรด์เสริมหรือ การได้รับฟลูออไรด์ในขนาดที่เกินพอ ข้อมูลของฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำธรรมชาติสามารถดูได้ที่ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ส่วนปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำดื่มของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น อยู่ในระดับที่ไม่สูงคือน้อยกว่า 0.02 ส่วนในล้านส่วน น้ำบาดาลจะมีปริมาณฟลูออไรด์สูงกว่าน้ำจากแม่น้ำเล็กน้อยนอกจากนี้ ร่างกายยังได้รับฟลูออไรต์จากอาหาร เครื่องดื่ม และฟลูออไรด์เสริมต่่าง ๆ  ที่ทันตแพทย์แนะนำให้ใช้ในการป้องกันฟันผุโดยทั่วไปปริมาณฟลูออไรด์ในอาหารมีไม่สูงนักคือประมาณ0.01-1.0 สวนในล้านส่วน ในประเทศไทยได้มีการสำรวจปริมาณฟลูออไรด์ในอาหารในจังหวัดเชียงใหม่โดยแบ่งพื้นที่ตามปริมาณของฟลูออไรด์ที่ตรวจพบในน้ำ (ตารางที่ 6.3.3) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแหล่งน้ำนั้น ๆ อาหารประเภทที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบและ/หรือใช้น้ำในการประกอบอาหาร ถ้าในน้ำที่ใช้มีปริมาณฟลูออไรด์สูง อาหารประเภทนั้นก็จะมีปริมาณฟลูออไรด์สูงด้วย นอกจากนี้มีรายงานปริมาณฟลูออไรด์ที่ตรวจพบในผักชนิดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร (ตารางที่ 6.3.4) ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของส่วนประกอบของอาหารซึ่งมีปริมาณฟลูออไรด์ต่าง ๆ กันสำหรับทารกที่จำเป็นต้องใช้นมผงเลี้ยงทารกควรตรวจดูที่ฉลากให้ดีก่อน เพราะนมผงเลี้ยงทารกจะมีปริมาณฟลูออไรด์ต่าง ๆ กัน ส่วนอาหารสำเร็จสำหรับทารกแรกเกิด ถึง 6 เดือน ที่มีอยู่ในท้องตลาดมีปริมาณฟลูออไรด์ประมาณ 0.14-0.38 ไมโครกรัมต่อกรัม สำหรับอาหารเลี้ยงทารกอายุมากกว่า6 เดือน มีปริมาณฟลูออไรด์ประมาณ 0 23-0 64 ไมโครกรัมต่อกรัม

ตาราง 6.3.3 ปริมาณฟูออไรด์ในอาหารตามพื้นที่ๆมีปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำระดับต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

ตารางที่ 6.3.4 ปริมาณฟลูออไรด์ในผักชนิดต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 


หมวดความรู้:Fruoride
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 9:52:40: แก้ไข : 8/11/2020 5:43:53 AMแก้ไขบทความแก้ไข