VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: สาระสำคัญ ของโปตัสเซียม

 

โปตัสเซียม Potassium

สาระสำคัญ

          โปตัสเซียมจัดเป็นเกลือแร่ที่แตกตัวเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่สำคัญของของเหลวภายในเซลล์ เป็นไอออนที่มีประจุบวก (cation)* มีอิทธิพลต่อการกระจายของน้ำในร่างกายหน้าที่ที่สำคัญของโปตัสเซียมคือ รักษาระดับความเข้มข้นของออสโมลารึตีในของเหลวภายในเซลล์ ออสโมลาริตีของของเหลวภายนอกและภายในเซลล์ให้เท่ากันด้วยการปรับความสมดุลของน้ำและความเป็นกรด-ด่างภายในร่างกายโดยให้น้ำผ่านเข้าหรือออกจากเซลล์ โปตัสเซียมผ่านเข้าเซลล์ได้โดยอาศัยเอนไซม์ Na-K ATPase โปตัสเซียมช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อ การนำความรู้สึกทางประสาท และช่วยในการทำงานของเอนไซม์ภายในเซลล์หลายชนิดที่เกียวกับกระบวนการเมตาบอลิสม เกลือโปตัสเซียมที่บริโภคจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ บางส่วนของโปตัสเซียมที่ขับออกมากับอุจจระขึ้นกับระดับของฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนคนปกติจะได้โปตัสเซียมจากอาหารประมาณวันละ 1,950-3,900 มิลลิกรัม (เทียบเท่ากับ 50-100 มิลลิอีควิวาเลนท์) ความต้องการโปตัสเซียมขึ้นกับความต้องการพลังงาน โดยกำหนดค่าความต้องการโปตัสเซียมเป็น 3-5 มิลล็อีควิวาเลนท์ต่อความต้องการพลังงาน 100 กิโลแคลอรีต่อวันความต้องการโปตัสเซียมของ

ทารกอายุ 0-5 เดือน ขึ้นกับปริมาณน้ำนมแม่ที่เด็กปกติได้รับจากน้ำนมแม่

ทารกอายุ 6-11 เดือน มีความต้องการ 925-1,550 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็กอายุ 1-3 ปี มีความต้องการ 1,175-1,950 มิลลิกรัมต่อวัน

เด็กอายุ 4-5 และ 6-8 ปี มีความต้องการ 1,525-2,550และ 1,625-2,725 มิลลิกรัมต่อวัน

วัยรุ่นผู้ซายอายุ 9-12, 13-15 และ 16-18 ปี มีความต้องการ 1,975-3,325 2,450-4,100 และ 2,700-4,500 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ

วัยรุ่นผู้หญิงอายุ 9-12, 13-15และ 16-18 ปี มีความต้องการ 1,875-3,125, 2,100-3,500 และ 2,150-3,600 มิลลิกรัมต่อวัน ตามลำดับ

ผู้ใหญ่ผู้ชายอายุ 19-30 ปี มีความต้องการ 2,525-4,200 มีลลิกรัมต่อวัน

ผู้ใหญ่ผู้ชายอายุ 31-70 ปีมีความตอ้งการ 2,450-4,100 มิลลิกรัมต่อวัน

ผู้ใหญ่ผู้ชายอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป มีความต้องการ2,0503,400 มิลลิกรัมต่อวัน

ผู้ใหญ่ผู้หญิงอายุ 19-70 ปี มีความต้องการ 2,050-3,400 มิลลิกรัมต่อวัน

ผู้ไหญ่ผู้หญิงอายุมากกว่า 70 ปี มีความต้องการ 1,825-3,025 มิลลิกรัมต่อวัน

หญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 และ 3 ความต้องการเพิ่มขึ้นจากปกติอีก 350-575 มิลลิกรัมต่อวัน

หญิงให้นมบุตร มีความต้องการเพิ่มจากปกติอีก 575-975 มิลลิกรัมต่อวัน

หมายเหตุ: * 1 มิลลิอีควิวาเลนท์ของโปตัสเซียม = โปตัสเชียม 39 มิลลีกรัม


หมวดความรู้:Potassium
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 9:59:10: แก้ไข : 8/13/2020 10:17:17 PMแก้ไขบทความแก้ไข