VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ข้อมูล ทัว ไปของโปตัสเซียม

 

ข้อมูล ทั่ว ไปของโปตัสเซียม

          การศึกษาในเขตชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในกลุ่มประชากรทใช้แรงงานในไร่อ้อย พบว่าประมาณร้อยละ 30 ของประชากรที่ทำการศึกษามีค่าของโปตัสเซียมในเลือดตลอดปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ำ และประมาณร้อยละ 70-90 มีค่าเฉลี่ยตลอดปีของระดับของโปตัสเซียมที่ขับก่ายออกทางปัสสาวะน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ สำหรับปริมาณโปตัสเซียมที่ได้รับจากอาหารมีค่าประมาณ 800-900มิลลิกรัม เท่านั้นการศึกษาปริมาณโปตัสเซียมทีประชากรได้รับสำหรับภาคอื่น ๆ ยังไม่มีผู้ศึกษา การประเมินตามชนิดของอาหารสำหรับประชากรในภาคกลาง จะมีค่าสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ร่างกายมีการสูญเสียเหงื่อได้ง่ายและมากน้อยแตกต่างกันตามฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูร้อนมีการสูญเสียเหงื่อมาก ทำให้ร่างกายมีการสูญเสียโปตัสเซียม


หมวดความรู้:Potassium
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 10:00:26: แก้ไข : 8/13/2020 10:30:05 PMแก้ไขบทความแก้ไข