VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของโปตัสเซียม

 

แหล่งอาหารของโปตัสเซียม

          โปตัสเซียมพบอยู่ในอาหารหลายประเภท โปตัสเซียมที่พบมากใน เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้บางซนิด เช่น กล้วย มะละกอสุก ลำไย ขนุน มีค่าโปตัสเซียมอยู่ระหว่าง 300-400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมทุเรียน มีค่าโปตัสเซียมสูงเท่ากับ 430-680 มิลลิกรัมต่อ่00 กรัม ผักชนิดต่าง ๆ เช่น กระถิน (ฝักแก่)และ (ยอดอ่อน) ผักบุ้งไทย ชะอม ปวยเล้ง มีค่าโปตัสเซียม 400-500 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม กระเจี๊ยบ(ดอก) ขี้เหล็ก (ใบ) ซะพลู (ใบ) มีค่าโปตัสเซียม 500-600 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ถั่วเมล็ดแห้ง ต่าง ๆค่าโปตัสเซียมอยู่ระหว่าง 600-1,600 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ข้าวกล้อง เมล็ดฟักทอง มีค่าโปตัสเซียม325-400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม อาหารจำพวกเนื้อสัตว์มีปริมาณโปตัสเซียมค่อนข้างคงที่ ได้แก่ เนื้อหมูเนื้อไก่ เนื้อปลาและเนื้อวัว มีค่าโปตัสเซียม 200-400 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม อาหารบางชนิดมีการเติมโปตัสเซียมระหว่างกระบวนการผลิตปริมาณโปตัสเซียมที่ร่างกายได้รับขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร คนปกติที่รับประทานผักและผลไม้จำนวนมากจะได้รับโปตัสเซียมมาก เมื่อได้รับมากส่วนเกินจะถูกขับออกทางไต สำหรับผู้ที่มีไตพิการจะขับโปตัสเซียมออกได้น้อย จึงต้องหลีกเลี่ยงการบริโภคผักและผลไม้ที่มีโปตัสเซียมสูง


หมวดความรู้:Potassium
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 10:06:13: แก้ไข : 8/13/2020 10:17:26 PMแก้ไขบทความแก้ไข