VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณ ฟอรฟอรัส ที่แนะนำให้บริโภค ตารางที่ 6.2.1

 

ปริมาณ ฟอรฟอรัส ที่แนะนำให้บริโภค

          ในการกำหนดปริมาณฟอสฟอรัสที่คนไทยปกติควรได้รับต่อวันให้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการกำหนดปริมาณสารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน ซึ่งจัดทำโดย Food and Nutrition Board lnstitute ofMedicine ประเทศสหรัฐอเมริกา และข้อมูลบางส่วนจากการศึกษาในประเทศไทยการศึกษาเพื่อ กำหนดความต้องการฟอสฟอรัสของผู้ใหญ่ ใซ้ดัชนีชี้วัดที่สำคัญคือ ระดับฟอสฟอรัสในเลือต ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้รับจากอาหาร แต่สำหรับทารกยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าระดับฟอสฟอรัสในเลือดที่ปกติมีความสัมพันธ์กับปริมาณฟอสฟอรัสที่บริโภค ดังนั้นจึงประเมินความต้องการของทารกจากปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้จากน้ำนมแม่และอาหารเสริมตามวัยส่วนในเด็กและวัยรุ่นใช้วิธี factorial approach โดยการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสในอุจจาระและปัสสาวะหลังจากบริโภคอาหารที่ไม่มีฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นค่าของฟอสฟอรัสที่น้อยที่สุดที่ร่างกายต้องการทารกอายุ 0-5 เดือน การกำหนดปริมาฌฟอสฟอรัสที่ควรได้รับในแต่ละวัน ให้ข้อมูลปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้รับจากน้ำนมแม่ เนื่องจากข้อมูลในประเทศไทยมีจำกัด จึงให้ข้อมูลปริมาณน้ำนมแม่จากข้อกำหนดสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 780 มิลลิลิตรต่อวัน ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษาในประเทศไทย  และความเข้มข้นของฟอสฟอรัสในน้ำนมแม่124 มิลลิกรัมต่อลิตร  ดังนั้นปริมาณฟอสฟอรัสที่ควรได้รับจากน้ำนมแม่เท่ากับวันละ 100 มิลลิกรัมทารกอายุ 6-11 เดือน การกำหนดปริมาณฟอสฟอรัสที่ควรได้รับ ให้ข้อมูลปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้รับจากน้ำนมแม่และอาหารทารกตามวัย โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้ำนมแม่จากข้อกำหนดสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 600 มิลลิลิตรต่อวัน  และความเข้มข้นซองฟอสฟอรัสในน้ำนมแม่เท่ากับ 124 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงได้ปริมาณฟอสฟอรัสที่ได้รับจากน้ำนมแม่เท่ากับ 75 มิลลิกรัมต่อวัน ส่วนข้อมูลปริมาณฟอสฟอรัสที่ทารกปกติเลี้ยงด้วยน้ำนมแม่ได้รับเพิ่มเติมจากอาหารทารกตามวัยไม่มีข้อมูลในเด็กไทย จึงใช้ข้อกำหนดสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเกณฑ์ซึ่งเท่ากับ 200 มิลลิกรัมต่อวัน  ดังนั้น จึงกำหนดความต้องการฟอสฟอรัสของทารกอายุ 6-11 เดือน เท่ากับ 275 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งใกล้เคียงกับข้อกำหนดของประเทศจีนญี่บปุ่น และ เกาหลีเด็กอายุมากกว่า 1 ปี เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ช่วงอายุเหล่านี้ไม่มีข้อมูลการศึกษาในคนไทย จงใช้ข้อมูลข้อกาหนดสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้จากการศึกษา

สมดุลฟอสฟอรัส และระดับฟอสฟอรัสดังแสดงไว้ใน ตารางที่ 6.2.1


หมวดความรู้:Phosphorus
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 10:18:18: แก้ไข : 8/10/2020 9:14:46 AMแก้ไขบทความแก้ไข