VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของฟอสฟอรัส ตารางที่ 6.2.2

 

แหล่งอาหารของฟอสฟอรัส

          ฟอสฟอรัสในอาหารมีทั้งที่เป็นส่วนประกอบตามธรรมธาติ และส่วนที่เติมลงในอาหารเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ โดยอยู่ในรูป เกลือฟอสเฟตต่าง ๆ เเละกรดฟอสฟอริกเนื่องจากฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นอาหารทั้งหลายที่เป็นพืชและสัตว์จึงมีฟอสฟอรัสอยู่ด้วยเสมอ แหล่งอาหารที่สำคัญของฟอสฟอรัสคือ น้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ปีก ไขจแดง รำข้าว ถั่วเหลืองและผลิตภัญฑ์ปริมาณสูงสุดของฟอสฟอรัสที่รับได้ในแต่ละวันปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับปริมาณสูงสุดของฟอสฟอรัสที่รับได้ในแต่ละวันโดยไม่เป็นอันตราย แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของฟอสฟอรัสที่รับได้ในแต่ละวันไว้เท่ากับ 3-4 กรัมต่อวัน ในกลุ่มอายุต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6.2.2


หมวดความรู้:Phosphorus
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 10:19:37: แก้ไข : 8/11/2020 8:11:01 AMแก้ไขบทความแก้ไข