VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะที่ร่างกายมีโซเดียม ( เกลือ ) สูง

 

ภาวะที่ร่างกายมีโซเดียม ( เกลือ ) สูง

          ค่าของระดับโซเดียมในเลือดสูงกว่า 150 มิลลิอีควิวาเลนท์ต่อลิตร เรียกว่าภาวะไฮเปอร์แนททรีเมีย (hypemฉเremia) มักพบมากในเด็กเล็กที่มีการเสียน้ำมากกว่าเกลือ หรือการได้รับเกลือมากเกินไปการเกิดไฮเปอร์แนททรีเมียเกิดขึ้นได้ในทารกแรกเกิด ที่มีความผิดปกติในการควบคุมระดับน้ำภายในร่างกาย ทารกเกิดกอนกำหนด การได้รับอาหารที่มีเหลือมากแต่ได้รับน้ำไม่เพียงพอ การเสียน้ำมากทางการหายใจขณะหอบ หรือเกิดจากความผิดปกติของต่อมไฮโปทัลลามัส (hypothallimus)


หมวดความรู้:Sodium
 
รวม 333  บทความ : ลง 11/1/2555 19:43:06: แก้ไข : 6/22/2019 3:51:42 PMแก้ไขบทความแก้ไข