VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ตารางที่ 3.2.2

 

ปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน

          การศึกษาปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคต่อวันในกลุ่มอายุ  ๆ วิธีมาตรฐานที่ใช้กันเมื่อประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมานึยมใชพวธีดุลไนโตรเจน (nitrogen balmce method) และวึธี factorialmethod ซึ่งเป็นการศึกษาความต้องการโปรตีนโดยมีหลักการวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนที่ขับออกจากร่างกายเมื่อไม่ได้รับโปรตีนจากอาหาร ซึ่งหากคนเราได้รับไนโตรเจนในฟาร์มของโปรตีนเท่ากับที่ขับออกมาก็จะมีดุลไนโตรเจนอยู่ในสมดุล ในประเทศไทยมีการศึกษาทั้ง 2 วิธี และพบว่าวิธีศึกษาดุลไนโตรเจนเชื่อถือได้มากกว่า จึงใช้ข้อมูลดุลไนโตร่เจน(G) เป็นตัวกำหนดปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้คนไทยบริโภคหลักการของการศึกษาดุลไนโตรเจน คือ ปริมาณโปรตนทไดรบจะเทากบปรมาณที่ขับออก เมื่อใดมีการขับโปรตีนออกมากกว่าที่ได้รับ ถือเป็นดุลลบ และในทางตรงกันซ้าม ดุลบวกเกิดขึ้นเมื่อปริมาณการขับออกของไนโตรเจนน้อยกว่าไนโตรเจนที่ได้รับจากอาหารภาวะที่พบดุลไนโตรเจนเป็นบวก : เด็กที่กำลังเจริญเติบโตหญิง ตั้ง ครรภ์ผู้ที่ฟื้นจากการเจ็บป่วยเปลี่ยนอาหารจากโปรตีนต่ำเป็นโปรตีนสูงภาวะที่พบในโตรเจนเป็นลบคนไข้ผ่าตัดพ คน อด อาหารคนป่วยนอนบนเตียงเฉย ๆคนที่ได้รับคาร์โบไฮเดรตและไขมันต่ำคนที่เปลี่ยนจากกินโปรตีนสูงมาเป็นกินโปรตีนต่ำนอกจากนี้

ยังมีปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการโปรตีน ได้แก่

1. อายุ เด็กมีความต้องการโปรตีนคิดต่อน้ำหนักตัวสูงกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากต้องใช้โปรตีนในการเจริญเติบโต และการซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ

2. เพศ เมื่อคิดปริมาณโปรตีนทั้งหมดตามการกระจายพลังงาน เพศชายจะบริโภคโปรตีนมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย เพราะเพศชายต้องการพลังงานสูงกว่าเพศหญิง

3. ภาวะโภชนาการ ในเด็กที่ขาดโปรตีนและพลังงานจะต้องการโปรตีนสูงกว่าเด็กปกติ

4. คุณภาพอาหารโปรตีน คือปริมาณกรดอะมิโนจำเป็น และความสามารถในการถูกย่อย ความต้องการโปรตีนจะเพิ่มขี้น ในผู้ที่บริโภคโปรตีนคุณภาพต่ำ

5. ปริมาณพลังงานที่ได้รับโดยรวม หากได้รับพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายจะให้โปรตีนเป็นแหล่งพลังงาน ดังนั้นต้องกินอาหารให้ได้พลังงานพอเพียงมิฉะนั้นความต้องการโปรตีนจะต้อง สูง ขึ้น

6. อุณหภูมิ การเสียเหงื่อทำให้มีการสูญเสยไนโตรเจน ทำให้ความต้องการโปรตีนสูงขึ้น

7. กิจกรรม การออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬา ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น และมีการสูญเสยไนโตรเจนทางผิวหนังมากขึ้น ความต้องการโปรตีนจึงสูงขึ้นกว่าปกติ

8. ความเจ็บป่วย คนป่วย หรือผู้ที่ได้รับการผาตัด บาดเจ็บ ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้น

9. อารมณ์และความเครียด ทำให้ดุลไนโตรเจนเป็นลบ จึงต้องมีศารบริโภคโปรตีนเพิ่มขึ้นในทางปฏิบัติคุณภาพของโปรตีนจากอาหารจะเป็นตัวชี้ที่ชัดเจนว่าควรได้รับโปัรตีนปริมาณเท่าใดการกำหนดค่าโปรตีนที่แนะนำให้คนไทยบริโภคในกลุ่มอายุต่าง ๆกำหนดเป็นค่ากรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัม ยกเว้นกลุ่มทารกใช้ค่าจากปริมาณโปรตีนในน้ำนมเhม่ มีข้อมูลการศึกษาความต้องการโปรตีนของคนไทยผู้ใหญ่อายุ 19-25 ปี จำนวน 13 คนโดยวิธีดุลไนโตรเจน ใช้โปรตีนคุณภาพสูง 3 ระดับ พบว่า ปริมาณโปรตีนที่ทำให้ไนโตรเจนอยู่ในสมดุลคือ 0.77 กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อปรับให้ครอบคลุมความแตกต่างระหว่างบุคคลและคุณภาพของอาหารแล้ว พบว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคคือ 0.99 หรือ 1 กรัมโปรตีนต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมนอกจากนี้มีการศึกษาในคนไทยกลุ่มต่างๆ อีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนชนบทพบว่าปริมาณโปรตีนที่ทำให้เกิดดุลไนโตรเจนคือ 1.3 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม9 ) และทหารเกณฑ์ 11158 กรัมต่อน้ำหนักตัว1 กิโลกรัม( ) ซึ่งทาการศึกษาด้วยวิธีดุลไนโตรเจน โดยให้อาสาสมัครได้รับปริมาณพลังงานเพียงพอจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคในคนไทยผู้ใหญ่บมีปริมาณสูงกว่าปริมาณโปรตีนที่แนะนำให้บริโภคในผู้ใหญ่อเมริกัน ทั้งนี้น่าจะเกิดจากคุณภาพโปรตีนของอาหารไทยโดยรวมต่ำกว่าคุณภาพโปรตีนของอาหารอเมริกัน ดังนั้น จึงใช้แฟคเตอร์ 1.25 เป็นตัวปรับค่าปริมาณโปรตีนต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม เมื่อใช้ข้อมูลปริมาณภรอาหารอ้างอิงของประเทศสหรัฐอเมริกา (DRI)สำหรับผู้ใหญ่และกลุ่มอายุอื่นๆ ด้วย แล้วจึงนำไปคำนวณปริมาณโปรตีนอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันในกลุ่มอายุต่าง ๆ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3.2.2

 


หมวดความรู้:protein
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:41:15: แก้ไข : 8/11/2020 12:47:37 AMแก้ไขบทความแก้ไข