VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของโปรตีน

 

แหล่งอาหารของโปรตีน

          อาหารโปรตีนได้จากสัตว์และพืช  ซึ่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดี มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน โปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่คุณภาพต่ำกว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีปริมาณกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบถ้วน หรือมีสัดส่วนของกรดอะมิโนไม่เหมาะสม ในอาหารควรประกอบด้วยโปรตีนจากสัตว์และจากพืชในสัดส่วนประมาณ 50:50 ซึ่งถือว่าร่างกายได้รับโปรตีนคุณภาพดีการบริโภคอาหารให้หลากหลายจะช่วยให้ได้รับปริมาณโปรตีนเพียงพอ ถึงแม้ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืช ตัวอย่างเช่น ธัญพืช (ข้าว) ขาดกรดอะมิโนไลซีน และถั่วเหลืองขาดกรดอะมิโนเมทไธโอนีน เมื่อนำมาบริโภครวมกันจะทำให้ได้โปรตีนที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ในการปรับคุณภาพโปรตีนจากพืช อาจทำได้โดยการเสริมกรดอะมิโนจำเป็นที่ขาดอยูลงไปในอาหารนั้น ๆ เช่น การเติมกรดอะมิโนไลซีนในแป้งสาลี เป็นต้นโดยปกติอาหารโปรตีนถ้าผ่านกระบวนการหุงต้มหรือทำให้สุกจะย่อยง่ายขึ้น แต่บางครั้งการหุงต้มโดยใช้ค่ว่ามร้อนสูง หรือมีการเติมสารเคมีในขณะผลิตอาหารจะทำให้โปรตีนสูญเสียคุณค่าได้ เช่น การใซ้ความร้อนปานกลางและมีน้ำตาลอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น กระบวนการต้มนม เกิดสารสีน้ำตาล เรียกว่า“Millard reaction” ทำให้สูญเสียกรดอะมิโนไลซีน การใช้ความร้อนสูง (180-300 เซลเซียส) ทำใหโปรตีนย่อยยาก กรดอะมิโนถูกทำลาย คุญค่าโปรตีนสูญูเสยไป นอกจากนี้อาหารโปรตีนที่อยู่ในภาวะทีเป็นด่าง และการใช้แกสซัลเฟอร1 ดออกไซด์ในการรักษาคุณภ)พอาหาร ทำให้เกิดฤๅรสูญเสียคุณค่าของโปรตีน ได้

 


หมวดความรู้:protein
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:42:16: แก้ไข : 8/11/2020 3:45:27 PMแก้ไขบทความแก้ไข