VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: สาระสำคัญของสังกะสี Zinc

 

สังกะสี Zinc

สาระ สำคัญ

          ธาตุสังกะสีมีความสำคัญต่อการทำงานของเอนไซม์โปรตีนและการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมในทุกระบบของสิ่งมีธีวิต ภาวะการขาดธาตุสังกะสีก่อให้เกิดความผิดปกติของการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันการทำงานของอวัยวะสืบพันธุ์ และระบบประสาทที่ควบคุมพฤติกรรมต่าง ๆ สำหรับข้อมูลของประเทศไทยยังมีการศึกษาน้อยมาก อย่างไรก็ดีจากการคาดการณ์โดยอาศัยฐานข้อมูลอาหารของประชากรในภาพรวมและข้อมูลความซุกของภาวะเตี้ยแคระในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี  ประเทศไทยได้รับการจัดให้มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดธาตุสังกะสีในระดับปานกลาง ส่วนการกำหนดปริมาณธาตุสังกะสีที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย ได้อาศัยกรอบแนวคิดและเกณฑ์ของคณะกรรมการนานาซาติด้านโภชนาการของธาตุสังกะสี (lnternational zinC Nutrition consultative Group' lziNCG) โดยคำนวณปริมาณธาตุสังกะสีที่ร่างกายควรได้รับเพื่อทดแทนส่วนที่สูญเสียประจำวัน รวมกับปริมาณที่ร่างกายต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อการเจริญเติบโต หรือการทดแทนเซลล์และเนื้อเชื่อที่หมดอายุไป จากนั้นจึงพิจารณาจัดปรับด้วยระดับการดูดซึมธาตุสังกะสีในอาหารแบบผสมผสาน (mixed diet) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยเกณฑ์ดังกล่าวนี้ปริมาณธาตุสังกะสีที่ควรได้รับประจำวันสำหรับผู้ไหญ่ซายและหญิง คือ13 และ 7 มิลลิกรัมตามลำดับ สำหรับปริมาณสูงสุดของสังกะสีที่รับได้ในแต่ละวันโดยไม่พบอาการเป็นพิษของธาตุสังกะส สำหรับผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง กำหนดไว้ที่ 40 มิลลิกรัม

 


หมวดความรู้:Zinc
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:45:50: แก้ไข : 8/11/2020 12:47:42 AMแก้ไขบทความแก้ไข