VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ข้อมูลทั่วไป ของสังกะสี

 

ข้อมูลทั่วไป

          ธาตุสังกะสีมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต เพราะเป็นส่วนประกอบสำคัญบของเอนไซม์มากกว่า 200 ชนิด ตลอดจนโครงสร้างของโปรตีนสำคัญ ๆ ที่ควบคุมการทำงานของร่างกายหลายระบบ เช่น การเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อ การสืบพันธุ์ ระบบชีวประสาทที่ควบคุมพฤติกรรมเป็นต้น ข้อมูลการศึกษา กลุ่มประชากรทารกและเด็กก่อนวัยเรียนของประเทศกำลังพัฒนา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของภาวะการขาดธาตุสังกะสีและโรคติดเชื้อที่เป็นสาเหตุการตายสำคัญในเด็กเล็กเซ่นโรคท้องร่วงเรื้อรัง โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โรคมาลาเรีย เป็นต้นการเสริมธาตุสังกะสีในกลุ่มทารกและเด็กวัยก่อนเรียน ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต โดยเฉพาะด้านความสูง และช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อทั้งระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร นอกจากนี้ การเสริมธาตุสังกะสีในคนไข้เด็กที่มีภาวะท้องร่วง ช่วยลดความรุนแรงของโรค และทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็ว ด้วยข้อมูลดังกล่าวนี้ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ภาวะขาดธาตุสังกะสี เป็นหนึ่งในสิบปัจจัยภาระโรค (burden of diseฉses) ในประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนเพิ่มข้อเสนอแนะให้เสริมยาเม็ดธาตุสังกะสีควบคู่ไปกับสารละลายเกลือแร่ (oral rehydration solution' ORS) ในคู่มือการรักษาโรคท้องร่วงที่จัดทำโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับองค์การเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)เนื่องจากข้อมูลการสำรวจภาวะธาตุสังกะสีในประเทศต่าง ๆ มีค่อนข้างจำกัด และการศึกษาส่วนใหญ่ครอบคลุมเฉพาะกลุ่มประธากรที่มี่ความเสี่ยงสูงเท่านั้น คณะกรรมการนานาชาติด้านโภชนาการของธาตุสังกะสี(lziNCG) จึงคาดการณ์ความเสี่ยงของการขาดธาตุสังกะสีในประเทศต่าง ๆ จากการแปลงข้อมูลอาหารที่บริโภคระดับประเทศเป็นปริมาณธาตุสังกะสีที่ดูดซึมได้ เทียบกับค่าของธาตุสังกะสีที่ควรได้รับจากอาหารประจำวัน นอกจากนี้ยังนำข้อมูลอัตราภาวะเตี้ย (stunting) ของเด็กก่อนวัยเรียน มาพิจารญาร่วมด้วย จากข้อมูลเหล่านี้ คณะกรรมการสามารถจำแนก กลุ่มประเทศตามระดับความเสี่ยงของการขาดธาตุสังกะสี คือ ต่ำ ปานกลางและสูง สำหรับประเทศไทยได้รับการจัดให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดธาตุสังกะสีในระดับ “ปานกลาง” ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะธาตุสังกะสีในประเทศไทย มีอยูน้อยมาก การสำรวจในเด็กวัยเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2531) ปริมาณธาตุสังกะสีในอาหารต่ำกว่าเกญฑ์ที่ควรได้รับและพบความเข้มข้นของธาตุสังกะสในเลือดต่ำถึงร้อยละ 70 เมื่อให้ยาเม็ดธาตุสังกะสีเสริมเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน สามารถเพิ่มระดับธาตุสังกะสีในเลือดให้เข้าสู่ภาวะปกติได้

 


หมวดความรู้:Zinc
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:47:23: แก้ไข : 8/11/2020 12:47:44 AMแก้ไขบทความแก้ไข