VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของสังกะสี

 

แหล่งอาหารของสังกะสี

         แหล่งอาหารที่ดีของธาตุสังกะสี คือ เนื้อสัตว์ และเครื่องในสัตว์ อาหารทะเลโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้ง ปลา ไข่ น้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สำหรับถั่วเมล็ดแห้ง งา ธัญพืธทุกซนิด แม้จะมีปริมาณธาตุสังกะสีระดับปานกลางถึงสูง แต่พบสารไฟเตทในปริมาณสูงด้วย สารไฟเตทจะจับกับธาตุสังกะสีในอาหารและยับยั้งการดูดซึม เมื่อคำนวณสัดส่วนของไฟเตทต่อธาตุสังกะสีในแหล่งอาหารจากพืชดังกล่าวพบค่าสูง ตั้งแต่ 22 ถึง 88 เท่า นอกจากนั้น หากบริโภคแคลเซียมร่วมกับอาหารที่มีไฟเตทสูง จะพบการจับตัวของสารประกอบ แคลเซียม-ธาตุสังกะสี-ไฟเตท ที่ไม่ละลายน้ำและร่างกายดูดซึมไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม หากบริโภคอาหารโปรตีนจากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ และน้ำนม ร่วมกับแหล่งอาหารของธาตุสังกะสจากพืช จะช่วยส่งเสริมการดูดซึมของธาตุสังกะสีได้ปริมาณสูงสุดของสารอาหารทีรับได้ในแต่ละวันเมื่อคณะกรรมการนานาธาติด้านโภชนาการของธาตุสังกะสีได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลและค่าสูงสุดที่ร่างกายรับได้ประจำวันจากคณะกรรมการขององค์การอนามัยโลก และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญบของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว พบว่า ค่าที่ตั้งไว้ ค่อนข้างใกล้เคียงกับปริมาณที่แนะนำให้บริโภคประจำวันตลอดจน ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกำหนดดังกล่าว ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงเสนอเฉพาะระดับของธาตุสังกะสที่ไม่พบอาการเป็นพิษ ตามกลุ่มอายุต่าง ๆ 


หมวดความรู้:Zinc
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 20:56:54: แก้ไข : 8/14/2020 10:13:20 AMแก้ไขบทความแก้ไข