VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ตัวบ่งชี้ของการขาดธาตุเหล็ก

 

ตัวบ่งชี้ของการขาดธาตุเหล็ก

          การขาดธาตุเหล็กเกิดเมื่อร่างกายได้รับธาตุเหล็กจากอาหารไม่เพียงพอกับการสูญเสียธาตุเหล็กหรือความต้องการขาดธาตุเหล็กของร่างกายที่สูงขึ้น ในระยะแรก ๆ ร่างกายจะนำธาตุเหล็กจากแหล่งสะสมคือ เฟอร์ตินออกมาโซ้ การขาดธาตุเหล็กแสดงออกโดยเริ่มมีการพร่องธาตุเหล็ก (depletion) ซึ่งแสดงโดยค่าเฟอรรตินในซีรั่มที่ต่ำลง ถ้ายังคงมีการขาดธาตุเหล็กต่อไป จะทำให้เหล็กที่จับกับโปรตีนทรานส์เฟอร์รินลดน้อยลง ในขั้นนี้เรียกว่าภาวะการขาดธาตุเหล็ก (iron deficiency disorder)ซึ่งสามารถแสดงโดยตัวบ่งชี้หลายตัวได้แก่ ความอิ่มตัวของทรานส์เฟอร์ริน (transfewin saturation)การนำเหล้าเข้าสู่เซลล์โดย transfewin receptor (TFR) หรือระดับ protopoญhyrin ในเม็ดเลือดแดงที่เป็นอิสระ (free erythrocyte protoporphyrin' FEP) ซึ่งตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ชนิดนี้แสดงการขาดธาตุเหล็กในระยะเดียวกัน การขาดธาตุเหล็กที่ต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง(eUtMopoiesis) และสีของเม็ดเลือดแดง (haemoglobin) ดังนั้นจึงส่งผลให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กลงซึ่งแสดงโดยค่า wean corpuscular volume (MCV) และระดับของฮีโมโกลบินซึ่งต่ำลง ซึ่งแสดงภาวะโลหิตจาง ภาวะโลหิตจางยังแสดงโดยค่า haematocrit (สัดส่วนของเม็ดเลือดแดงในน้ำเลือด) ที่ต่ำลง ค่า hฉematocrit นี้วัดได้ง่ายกว่าการวัดฮีโมโกลบินแต่มีความแม่นยำน้อยกว่าภาวะโลหิตจางเป็นปัญหาทางโภชนาการที่สำคัญบของประเทศกำลังพัฒนา องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า มีประชากรกว่าสองพันล้านคนที่มีปัญหา โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราความซุกของภาวะโลหิตจางสูงถึงประมาณร้อยละ 50-70 ขึ้นกับกลุ่มอายุ สำหรับประเทศไทย จากรายงานการสำรวจภาวะโภชนาการของคนไทย พ.ศ. 2538 พบความชุกในหญิงมีครรภ์ ประมาณ ร้อยละ 16 หญิงวัยเจริญพันธุ์ ร้อยละ 13 และในเด็กก่อนวัยเรียน ร้อยละ 25( ) ซึ่งต่ำกว่ารายงานสถานะสุขภาพของคนไทย (ความชุกในหญิงมีครรภ์ ร้อยละ 20-30 ในภูมิภาค และสูงถึงร้อยละ 54 ในกรุงเทพฯ ) แม้ว่าปัญหาของประเทศไทยจะมีความรุนแรงน้อยกว่าหลายประเทศในภูมิภาค โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กยังคงเป็นปัญหาที่ทำให้คนไทยไม่สามารถพัฒนาให้ถึงศักยภาพที่สูงสุดได้


หมวดความรู้:Iron
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 21:40:30: แก้ไข : 8/11/2020 5:44:39 AMแก้ไขบทความแก้ไข