VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: บทบาทหน้าที่ ของธาตุเหล็ก

 

บทบาทหน้าที่

          ธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบของฮิโมโกลบินซึ่งทำหน้าที่สำคัญคือนาออกซิเจนไปยังเซลล์ธาตุเหล็กยังมีหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการทำงานของร่างกาย ได้แก่ พัฒนาการและการเรียนรู้สมรรถภาพในการทำงาน ภูมิต้านทานโรค และหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเจริญพันธุ์ในเด็กทารกแรกเกิดจนอายุครบ 2 ปี พบว่าธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กในช่วงวัยนี้ส่งผลเสียต่อศักยภาพการเรียนรู้อย่างถาวร ทำให้เด็กไม่สามารถพัฒนาได้เท่ากับเด็กปกติ การรักษาโดยการเสริมธาตุเหล็กจะแก้ไขได้เพียงภาวะโลหิตจางแต่ไม่ช่วยให้พัฒนาการดีขึ้นทัดเทียมกับเด็กที่ไม่มีปัญหา ผลกระทบของการขาดธาตุเหล็กในแง่พัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กเกิดได้ตลอดช่วงวัยเด็ก แต่ถ้าเกิดขึ้นหลังจากช่วงอายุ2 ปีแรก หรือเกิดเพียงระยะสั้น ๆ จะสามารถแก้ไขให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านสมรรถภาพในการทำงานในทุกกลุ่มอายุ แต่อาจมีความสำคัญมากต่อเด็กโตและวัยผู้ใหญ่ทั้งหญูิงและชาย ซึ่งต้องทำงานด้านกายภาพมากขึ้น ในหญิงวัยเจริญพันธุ์การมีภาวะธาตเหล็กที่ดี และมีธาตุเหล็กสะสมมากพอเท่ากับเป็นการเตรียมการเข้าสู่การเจริญพันธุ์ที่สมบูรณ์ การขาดธาตุเหล็กและโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในระยะตั้งครรภ์ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการคลอดก่อนกำหนด การคลอดทารกน้าหนักน้อย หญูิงตั้งครรรภ์ที่มีอาการโลหิตจางขั้นรุนแรงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตกเลือด และการตายของมารดาเนื่องจากการคลอดบุตรอีกด้วย


หมวดความรู้:Iron
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 21:41:34: แก้ไข : 8/11/2020 5:44:42 AMแก้ไขบทความแก้ไข