VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณสูงสุดของธาตุเหล็กทีรับได้ในแต่ละวัน

 

ปริมาณสูงสุดของธาตุเหล็กทีรับได้ในแต่ละวัน

          การกำหนดค่าปริมาญสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DRI)ของประเทศสหรัฐอเมริกามีการกำหนดปริมาณสูงสุดของธาตุเหล็กที่รับได้ในแต่ละวัน (Tolerable Upper lnโake Level' UL)ซึ่งเป็นปริมาณที่บริโภคได้โดยยังไม่มีอันตรายต่อร่างกายสำหรับประชาชนทั่วไป โดยกำหนดไว้ที่ 40มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับทารกและเด็กจนถึงอายุ 13 ปี และ 45 มิลลิกรัมต่อวันสำหรับเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไป

วัยรุ่น และ ผู้ใหญ่

          สำหรับคนไทยแนะนำการเสริมธาตุเหล็กสำหรับหญูิงตั้งครรภ์ในปริมาณ 60 มิลลิกรัมต่อวัน และเสริมธาตุเหล็กในปริมาญ 120-180 มิลลิกรัมต่อวัน สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่พบว่ามีอาการซีดร่วมด้วย การให้ธาตุเหล็กในปริมาณดังกล่าวยังไม่พบผลข้างเคียงซึ่งรายงานจากระบบสาธารณสุข อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัญหาการขาดธาตุเหล็กยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของคนไทย ดังนั้นการเสรึมธาตุเหล็กในรูปยายังมีความจำเป็นในหลายกลุ่มประชากร โดยทั่วไปอาหารไทยประกอบด้วยธาตุเหล็กจากพืชเป็นหลัก ดังนั้นการดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ยังอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ (ร้อยละ 8-10) ประชาชนในเขตเมืองอาจมีโอกาสได้รับธาตุเหล็กจากแหล่งเนื้อสัตว์มากกว่าประชาชนในชนบท แต่การได้รับธาตุเหล็กจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การเสริมธาตุเหล็กยังไมได้ปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ดังนั้นคณะทำงานยังไม่กำหนดปริมาณสูงสุดของธาตุเหล็กที่รับได้ในแต่ละวัน (UL) สำหรับคนไทย


หมวดความรู้:Iron
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 21:58:35: แก้ไข : 8/13/2020 11:24:20 PMแก้ไขบทความแก้ไข