VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะเป็น พิษ ของธาตุเหล็ก

 

ภาวะเป็น พิษ

          ภาวะเป็นพิษจากการบริโภคเท่าที่รายงานมักพบในเด็กซึ่งรับประทานยาเม็ดเหล็กปริมาณสูงถึง20-60 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งเกิดภาวะเป็นพิษอย่างเฉียบพลัน คือ อาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรง แตภาวะที่เกิดไม่่ใช่จากการบริโภคอาหารทั่วไป นอกจากนี้ในประชากรซึ่งมีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์จนเกิดเป็นโรคธาลัสซีมียชนิด homozygous hemochromatosis นับเป็นกลุ่มประชากรซึ่งไมสามารถควบคุมการดูดซึมและขับธาตุเหล็กออกจากร่างกาย แต่เนื่องจากประชากรกลุ่มนีมีจำนวนน้อยจึงไม่สามารถใช้ค่าที่พบว่าทำให้เกิดปัญหาไปกำหนดปริมาณสูงสุดของธาตุเหล็กที่รับได้ในแต่ละวันสำหรับประชากรทั่วไปได้ในประชากรทั่วไปมีการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล็กกับการเกิดโรคที่สำคัญได้แก่โรคหัวใจและหลอดเลือด การสะสมธาตุเหล็กในตับจนเกิดเป็นมะเร็งตับ แต่ผลการศึกษาเชิงระบาดวิทยายังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าปริมาณธาตุเหล็กที่บริโภคในชีวิตประจำวันมีผลต่อการเกิดปัญหาดังกล่าวในหญิงตั้งครรภ์ซึ่งมีการศึกษาผลข้างเคียงในการกินยาเม็ดธาตุเหล็กพบว่า หญิงซาวอเมริกันซึ่งตั้งครรภ์จำนวนครึ่งหนึ่งเกิดผลข้างเคียงในการกินยาเม็ดธาตุเหล็กปริมาณ 50 มิลลิกรัมต่อวัน แต่การศึกษาในประเทศไทยพบว่า ถ้ากินยาเม็ดธาตุเหล็กปริมาณสูงมากถึง 240 มิลลิกรัมต่อวันจะเกิดผลข้างเคียงประมาณร้อยละ 20 ถ้าขนาดประมาณ 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน มีรายงานผลข้างเคียงเพียงร้อยละ10หรือต่ำกว่า ถ้ากินยาเม็ดธาตุเหล็กพร้อมกับอาหารผลข้างเคียงเหล่านี้จะลดน้อยลงด้วย นอกจากนี้มีรายงานผลของการกินธาตุเหล็กขณะที่ท้องว่างในปริมาณสูงว่าอาจมีผลต่อการดูดซึมธาตุสังกขัสี แต่ถ้ากินธาตุเหล็กในระหว่างมื้ออาหารจะไม่มีผลกระทบดังกล่าวข้อเสนอแนะการวิจัยเกียวกับธาตุเหล็กเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับธาตุเหล็กในประเทศไทยมีน้อย จึงสมควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับไช้ในการทบทวนและปรับปรุงการกำหนด


หมวดความรู้:Iron
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 22:01:35: แก้ไข : 8/11/2020 6:36:37 AMแก้ไขบทความแก้ไข