VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ข้อมูลทั่ว ไป ของไอโอดีน

 

ข้อมูลทั่ว ไป

          ประเทศไทยมีรายงานการขาดสารไอโอดีนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2496 คือภาคเหนือที่จังหวัดเพียงรายและแพร่ พบอัตราการเป็นคอพอกสูงถึงร้อยละ 58 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบร้อยละ 15 -21 ในปี พ.ศ.2500 ได้มีการตรวจซ้ำ ใน 5 จังหวัดภาคเหนือ พบว่าประชากรไทยมีอัตราการเป็นคอพอกสูงถึงร้อยละ 23.5-45.5 พ.ศ.2508 ได้มีมาตรการแก้ปัญหาคอพอกในภาคเหนือ โดยการทดลองใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่จังหวัดเชียงราย พบว่าอัตราคอพอกลดลงจากร้อยละ 42.0 เหลือร้อยละ2.6 และที่จังหวัดแพร่อัตราคอพอกลดลงจากร้อยละ 57.3 เป็นร้อยละ 8.7พ.ศ.2532ได้มีการสำรวจการขาดสารไอโอดีนั้นเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 14 จังหวัดของภาคเหนือและจังหวัดเลย พบอัตราการเป็นคอพอกรวมร้อยละ 19.3 และได้ทำการสำรวจซ้ำเฉพาะในพื้นที่ของ 65 อำเภอที่มีการระบาดรุนแรงพบว่า เด็กนักเรียนมีอัตราการเป็นคอพอกสูงถึงร้อยละ 43นอกจากในปี พ.ศ.2533 ได้มีการสำรวจการขาดสารไอโอดีนใน 16 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 7 จังหวัดของภาคกลาง คือ ราธบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ป่าจีนบุรีและนครนายก อันเป็นพื้นที่ที่คาดว่าน่าจะมีปัญหาดังกล่าว พบเด็กนักเรียนเป็นคอพอกร้อยละ 30.5สถานการณ์ในซ่วงทศวรรษต่อมานับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 ได้มีการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนั้นเด็กวัยเรียนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้ง 75 จังหวัด 869 อำเภอ 30 313 โรงเรียน พบว่าอัตราการเป็นคอพอกในเด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ลดลงจากร้อยละ 3.3 ในปี พ.ศ.2540 เหลือร้อยละ2.2 ในปี พ.ศ.2543 แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือยังคง

เป็นพื้นที่ ๆ มีอัตราความเฮยงต่อการเป็นโรคคอพอกสูงกว่าภาคอื่น ๆ


หมวดความรู้:Iodine
 
รวม 333  บทความ : ลง 13/1/2555 22:08:31: แก้ไข : 8/13/2020 10:19:35 PMแก้ไขบทความแก้ไข