VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: คุณสมบัติ ทาง เคมี ของวิตามินซี

 

คุณสมบัติ ทาง เคมี

วิตามินซี (ascorbic acid) เป็นวิตามินประเภทละลายได้ในน้ำ (water-soluble vitamin) ในธรรมชาติจะอยู่ในรูป L-form เมื่ออยู่ในสภาพที่เป็นผลึกจะมีสีขาวและมีความคงทน แต่เมื่อละลายตัวในน้ำจะถูกออกซิไดซ์ได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อถูกความร้อน มีสูตรโครงสร้าง C6 H8o6 มีน้ำหนักโมเลกุล 176.13 กรัม ในขบวนการออกซิเดชัน ascorbic acid สามารถเปลี่ยนไปเป็น dehydroascorbic acid ซึ่งขบวนการนี้สามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้ dehydro ascorbic acid จะถูก hydrolyzed ต่อไปเป็น diketogulonic acid และเปลี่ยนต่อไปเป็น oxalic acid threonic acid และสารอื่นๆอีกเล็กน้อย ในภาวะที่มีฤทธิ์เป็นด่างและมีทองแดงหรือเหล็กอยู่จะช่วยเร่งปฏิกิริยานี้ oxalic acid 'threonic acid และสารอื่น ๆ เหล่านี้จะถูกขับออกทางปัสสาวะรวมกับ ascorbic acid ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เมตาบอลิสม

การดูดซึมของวิตามินซีเป็นแบบ active transport ที่บริเวณลำไส้เล็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณทีบริโภคคือ ถ้าปริมาณน้อยการดูดซึมจะเป็นแบบ activetranspon แต่ถ้าปริมาณมากจะมีการดูดซึมแบบ simple diffusion หลังจากที่วิตามินซีถูกดูดซึม จะขนส่งในพลาสมาในรูป free acidโดยไม่รวมกับโปรตีนแล้วเข้าสู่เซลล์ต่าง ๆ เช่น เม็ดเลือดขาวชนิด leukocytes และเม็ดเลือดแดง ความสามารถในการดูดซึมวิตามินซีข็้นกับปริมาณวิตามินซีที่บริโภค ถ้าได้รับวิตามินซีในปริมาณ 30-60 มิลลิกรัม จะมีการดูดซึมมากถึงร้อยละ 80-90 แต่ถ้าได้รับวิตามินซีในปริมาณสูงถึง 1 กรัม หรือมากกว่านี้ประสิทธิภาพในการดูดซึมจะลดน้อยลงเหลือประมาณร้อยละ 20 และส่วนที่ไม่ได้ถูกดูดซึมนี้จะคงอยู่ในลำไส้ทำให้รู้สึกแนนท้องและอาจมีอาการท้องเสียได้

ไตเป็นอวัยวะที่มีบทบาทในการควบคุมปริมาณวิตามินซีที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยทำหน้าที่ขับวิตามินซีในส่วนที่ไม่ถูก metabolized และดูดซึมกลับ วิตามินซีจะถูกดูดซึมกลับโดยอาศัย vitamin c transponprotein และเมื่อปริมาณที่ดูดซึมกลับถึงจุดอิ่มตัว แต่ยังคงมีวิตามินซีเหลืออยู่ ส่วนที่เหลือจะถูกขับออกทางปัสสาวะ ถ้าบรีโภควิตามินซีปริมาณ 80 มิลลิกรัมต่อวัน จะมีวิตามินซีในส่วนที่ไม่ถูก metabolized ออกมาน้อยมาก แต่ถ้าผู้บริโภคในปริมาณสูง ๆ วิตามินซีที่ไม่ถูก metabolized ก็จะถูกขับออกมามากขึ้น วิตามินซี และ metabolites ของมันจะไม่ถูกขับออกทางอุจจาระoxalic acid ที่เกิดจากขบวนการเมตาบอลิสม ของ ascorbic acid จะมีน้อยเพียงร้อยละ 5-10ของ metabolites ที่เกิดขึ้นและแทบไม่มีเลยถ้าได้รับวิตามินซีน้อย แต่ถ้าได้รับวิตามินซีในปริมาณเพิ่มขึ้นการเปลี่ยน ascorbic acid ไปเป็น oxalic acid จะมีข้อจำกัด การสะสมวิตามินซีในร่างกายตามอวัยวะต่าง ๆ มีปริมาณที่แตกต่างกันไป อวัยวะที่มีการสะสมวิตามินซีมากที่สุดได้แก่ต่อมพิทูอิตารี(pituita) ต่อมหมวกไต (adrenalgland) เม็ดเลือดขาวชนิด leukocyte เล็นซ์ตา สมอง และตับ อวัยวะที่มีการสะสมวิตามินซีต่ำที่สุดได้แก่ พลาสมา และน้ำลาย ผู้ชายปกติที่รับประทานวิตามินซีอย่างเพียงพอจะมีการสะสมของวิตามินซีในร่างกายประมาณ 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม หรือประมาณ1,500 มิลลิกรัม มีผลทำให้ระดับวิตามินซีในพลาสมาอยู่ในระดับปกติ ที่ 1 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร(57 ไมโครโมลต่อลิตร) ร่างกายมีขีดจำกัดของการสะสมที่ 2,000 มิลลิกรัม แต่ถ้าร่างกายมีการสะสมของวิตามินซีต่ำกว่า 300 มิลลิกรัม จะพบว่ามีภาวะการขาดวิตามินซี มีอาการแสดงของการมีเลือดออกตามไรฟัน ซึ่งเรียกว่าโรคลักปิดลักเปิด หรือ scurvy


หมวดความรู้:vitaminc
 
รวม 333  บทความ : ลง 8/1/2555 10:22:47: แก้ไข : 3/20/2019 8:26:26 PMแก้ไขบทความแก้ไข