VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับวิตามินอี ตารางที่ 5.2.1

ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับวิตามินอี

วิธีที่ได้มาของค่าที่แนะนำ

วิตามินอีหรือ tocopherols ในอาหารมีหลายรูป ซึ่งแต่ละรูปมีประสิทธิภาพแตกต่างกันไปวิตามินชนิดที่มีประสิทธิภาพทางซีวเคมีมากที่สุดคือแอลฟา-โทโคเฟอรอล (u-tocopherol) ดังนั้นปริมาณของวิตามินอีอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference lntake DRI) คือปริมาณวิตามินอีที่อยู่ในรูปแอลฟา-โทโคเฟอรอลเท่านั้น และไม่รวมถึงปริมาณวิตามินอีในรูปอื่นปริมาณวิตามินอีสำหรับผู้ใหญ่กำหนดวันละ 15 มิลลิกรัมของแอลฟา-โทโคเฟอรอล สำหรับหญิงตั้งครรภกำหนดให้ได้รับวันละ 15 มิลลิกรัม หญิงให้นมบุตรกำหนดให้เพิ่มขึ้นวันละ 4 มิลลิกรัมหากทารกคลอดครบกำหนดจนถึง 1 ปี ควรได้รับ 4-5 มิลลิกรัม ปริมาณนี้จะเพียงพอถ้าได้รับน้ำนมแม่ความต้องการจากวัยทารกจนถึงวัยเด็กเริ่มขึ้นเป็นลำดับตามขนาดตัวที่เพิ่มขึ้นจนเป็น 11 มิลลิกรัมเมื่ออายุ 9-12 ปี เด็กวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 13-18 ปี กำหนดวันละ 15 มิลลิกรัม เท่ากับปริมาณที่ได้รับใน

ผู้ใหญ่ดังแสดงไว้ในตารางที่ 5.2.1

 

ปริมาณวิตามินอี อ้างอิงที่ควรได้รับสำหรับบุคคลวัยต่าง ๆ
กลุ่มบุคคล กลุ่มอายุ ปริมาณวิตามินอี ที่ควรได้รับ (มิลลิกรัมต่อวัน)
ทารก 0 - 5 เดือน (แรกเกิดจนถึงก่อนอายุครบ 6 เดือน ) น้ำนมแม่ (4)
  6 - 11 เดือน 5
เด็ก 1 - 3 ปี+ ( อายุ 1 ปี ถึงก่อนครบ 4 ปี )  6
  4 - 5 ปี  7
  6 - 8 ปี  7
วัยรุ่นชาย 9 - 12 ปี 11
  13 - 15 ปี 15
  16 - 18 ปี  15
วัยรุ่นหญิง 9 - 12 ปี 11
  13 - 15 ปี  15
  16 - 18 ปี 15
ผู้ใหญ่ ชาย 19 - 30 ปี  15
  31 - 50 ปี  15
  51 - 70 ปี 15
  71 ปี ขึ้นไป  15
ผู้ใหญ่ หญิง 19 - 30 ปี  15
  31 - 50 ปี  15
  51 - 70 ปี  15
  71 ปี ขึ้นไป 15
หญิงตั้งครรภ์ ไตรมาสที่ 1 +0
  ไตรมาสที่ 2 +0
  ไตรมาสที่ 3 +0
หญิงให้นมบุตร 0 - 5 +4
  6 - 11 +4

หลักการพิจารณาปริมาณวิตามินอีที่แนะนำให้บริโภคสำหรับคนไทยการกำหนดความต้องการวิตามินอีสำหรับทารกแรกคลอดถึง 6 เดือนอาศัยเทียบค่าของวิตามินอีในน้ำนมแม่ โดยเฉลี่ยทารกได้รับน้ำนมแม่วันละ 780 มิลลิลิตร และน้ำนมแม่มีปริมาณวิตามิน อีโดยเฉลี่ย 4.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นซ่วงอายุแรกคลอดถึง 6 เดือน ปริมาณวิตามินอีอ้างอิงที่แนะนำ ให้บริโภคประจำวัน (DRI) คือ 4 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งค่านี้เป็นค่าปริมาณวิตามินอีพอเพียงในแตละวัน(Adequate lntake AI) ดังนั้นทารกคลอดครบกำหนดควรได้รับวิตามินอีวันละ 4 มิลลิกรัม ซึ่งปริมาณนจะเพียงพอถ้าได้รับน้ำนมแม่ ความต้องการของทารก 6-11 เดือน จะรวมปริมาณวิตามินอีในน้ำนมแม่และอาหารเสริมตามวัย ซึ่งเป็น 5 มิลลิกรัมต่อวันความต้องการวิตามินอีในเด็กจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอสำหรับค่าประมาณความต้องการวิตามินอีที่ควรได้รับประจำวัน (Estimated Average Requirement EAR) และสามารถนำไปคำนวณหาค่าปรีมาณวิตามินอีที่ควรได้รับประจำวันได้ (Recommended Dietary allow ance  RDA)และค่านี้เทียบเป็นค่าปริมาณของวิตามินอีอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DRI) ดังกล่าวแล้วข้างต้น


หมวดความรู้:vitamine
 
รวม 333  บทความ : ลง 8/1/2555 14:30:21: แก้ไข : 3/22/2019 10:46:13 PMแก้ไขบทความแก้ไข