VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของวิตามินบี 1 ตารางที่ 4.1.3

แหล่งอาหารของวิตามินบี 1

ไธอะมินมีทั้งในอาหารที่มาจากสัตว์และพืชโดยมีมากในเนื้อหมู อาหารที่มีไธอะมินมากกว่า 0.3มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม ได้แก่ เนื้อหมู ข้าวซ้อมมือ ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วดำและงา ข้าวขาวหรือข้าวที่ขัดสีแล้วมีไธอะมินน้อยกว่าข้าวซ้อมมือไธอะมินในข้าวส่วนใหญ่จะอยู่ที่จมูกข้าว(ตารางที่4.1.3)การซาวข้าวและหุงแบบไม่เซ็ดน้ำจะสูญเสียไธอะมินร้อยละ 50 การแช่ข้าวเหนียวค้างคืน เทน้ำทิ้งแล้วนึ่งทาให้สูญเสียไธอะมินร้อยละ 60 การหุงต้มเนื้อสัตว์ทำให้สูญเสียไธอะมินร้อยละ 25 ถึง 85 และการต้มผักทำให้สูญเสียไธอะมินได้สูงถึงร้อยละ 60 การกินอาหารที่มีสารทำลายไธอะมินเป็นประจำก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเหน็บชาได้ง่าย สารทำลายไธอะมิน (antithiamin factors) แบ่งได้เป็น 2พวก พวกแรกเป็นเอนไซมธอะมิเนส (thiaminase) สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกความร้อน ไธอะมิเนสมีในปลาน้ำจืด หอยลายและปลาร้า การศึกษาของ สุปราณี แจ้งบำรุงและคณะ (พ.ศ. 2532) พบว่าร้อยละ 76ของเด็กอายุ 2-15 ปี จำนวน 868 ราย ใน 4 หมู่บ้านของจังหวัดขอนแก่นกินปลาร้าทุกวัน จึงควรแนะนำให้ประชาชนต้มปลาร้าให้สุกก่อนกินเพื่อทำลายไธอะมิเนส ส่วนพวกที่สองเป็นสารที่ทนต่อความร้อนซึ่งพบได้ทั้งในปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มหลายชนิด นอกจากนี้ในใบซา ใบเมี่ยง หมาก และผักบางชนิดจะมีกรดแทนนิก (tannic ac1จd) กรดคาเฟอิค (caffeic acid) ซึ่งเป็นสารทำลายไธอะมินที่ทนต่อความ ร้อนปริมาณสูงสุดของวิตามินบี 1 ทีรับได้ในแต่ละวันขณะนี้ยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียงจากการบริโภคไธอะมินปริมาณสูง จึงไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของไธอะมินทร่บัได้ในแต่ละวัน (TolerableUpperlntakeLevel' UL)โดยทั่วไปการบริโภคไธอะมินปริมาณสูงหรือการฉีดเข้าเส้นเลือดดำค่อนข้างปลอดภัย การบริโภคไธอะมินปริมาณที่สูงเกินความต้องการของร่างกายจะไม่ถูกดูดซึมและถูกขับออกมาในปัสสาวะเกือบหมดภายใน 4 ชั่วโมง

ภาวะ เป็น พิษ

ยังไม่มีรายงานขนาดของวิตามินบี 1 ที่ทำให้เกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์

แหล่งอาหารของวิตามินบี 1 ตาราง 4.1.3

แหล่งอาหาร

ปริมาณไธอิมิน (วิตามินบี 1 )

มิลลิกรัม ต่ออาหาร 100 กรัม

เนื้อหมู , สด 0.65
วัว , เนื้อไม่มีมัน  , ต้ม 0.16
ไก่ , เนื้อ  0.08
เป็ด , เนื้อ  0.15
ปลาทู ,นึ่ง 0.09
ปลาร้า  0.02
กู้งกุลาดำ , เนื้อ 0.03
หอย 0.01
ไข่เป็ดทั้งฟอง 0.28
ไข่ไก่ทั้งฟอง 0.15
ข้าวจ้าวนึ่ง , ข้าวสวย 0.01
ข้าวกล้อง , หอมมะลิ 0.11
ข้าวจ้าว,ซ้อมมือ 0.34
ข้าวมันปู 0.46
ข้าวสาลี , จมูกข้าว , อบ 3.03
ข้าวสาลี , รำข้าว 2.14
ข้าวเหนียว,สุก,นึ่ง 0.03
ข้าวโพด,เหลือง 0.26
เส้นหมี่ ,ก๋วยเตี๊ยว,สุก 0
ขนมจีน,แป้งหมัก น้อยมาก
ขนมปังปอนด์ 0.21
ขนมปังโฮลวีท 0.28
ถั่วเขียว,ถั่วแดง,ถั่วเหลือง,ถัวลิสง(ดิบ) >0.03
นมสด,พาสเจอร์ไรท์,ยูเอชที 0.04
น้ำนมแม่ ( กรุงเทพ , ภาคกลาง ) 0.009 ไมโครกรัม/100 มิลลิกรัม
เชียงใหม่ ( ภาคเหนือ )  0.010 ไมโครกรัม/100 มิลลิกรัม
อุบลราชธานี ( ภาคอีสาน )  0.012 ไมโครกรัม/100 มิลลิกรัม
สงขลา ( ภาคใต้ )  0.015 ไมโครกรัม/100 มิลลิกรัม

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 9/1/2555 19:40:15: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:06 PMแก้ไขบทความแก้ไข