VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณวิตามินบี 2 ที่แนะนำให้บริโภค ตารางที่ 4.2.1

 

ปริมาณที่แนะนำให้บริโภค

ความต้องการไรโบฟลาวินพบว่ามีความสัมพันธ์กับอาหารโปรตีนและเมตาบอลิสมของร่างกายเพราะว่าปริมาณที่ขับถ่ายทางปัสสาวะจะเปลี่ยนไปเมือดุลไนโตรเจนเปลี่ยน ในกรณีที่มีการสร้างหรือการเจริญของเนื้อเยื่ออย่างรวดเร็ว เซ่น เด็กที่กำลังเจริญเติบโต หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรพบว่าไรโบฟลาวินจะถูกขับถ่ายทางปัสสาวะลดลง แสดงว่าร่างกายต้องการโปรตีนและวิตามินบี 2 เพิ่มขึ้นค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DRI) จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสำหรับของคนไทย ได้สรุปและแสดงไว้ ในตาราง 4.2.1

 

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:04:44: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:38 PMแก้ไขบทความแก้ไข