VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับวิตามินบี 5 หรือ บี 3 ตารางที่ 4.7.1

 

ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคสำหรับวิตามินบี 5 หรือ บี 3

เนื่องจากตารางแสดงปริมาณสารอาหารในอาหารส่วนที่กินได้ 100 กรัมของประเทศไทย และประเทศที่กำลังพัฒนาอีกหลายประเทศ ไมมีค่ากรดแพนโทเธนิก ดังนั้นในการสำรวจการได้รับสารอาหารจากอาหารที่กินในหนึ่งวันของทุกกลุ่มอายุ จึงไม่สามารถหาปริมาณวิตามินตัวนี้ได้ และในการกำหนดปริมาณแพนโทเธนิกอ้างอิงทีควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference lntake' DRI) ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้มีการศึกษาปริมาณการได้รับกรดแพนโทเธนิกเปรียบเทียบกับปริมาณที่ขับถ่ายทางปัสสาวะ ในกลุ่มประชากรที่มีสุขภาพดีและได้ค่าปริมาณแพนโทเธนิกที่พอเพียงในแต่ละวัน (Adequatelntake, AI) และใช้เป็นค่าปริมาณแพนโทเธนิกอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (DR)เนื่องจากประเทศไทยมีการศึกษาน้อยกว่ามากจึงจำเป็นต้องใช้ DRI ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ค.ศ2000) ดังแสดงไว้ในตารางที่ 4.7.1

ตารางที่ 4.7.1 ปริมาณกรดแพนโทเธนิก อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับกลุ่มบุคคลวัยต่าง ๆ

 

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:19:38: แก้ไข : 2/20/2019 9:34:07 PMแก้ไขบทความแก้ไข