VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: แหล่งอาหารของกรดแพนโทเธนิก(วิตามินบี 5 หรือ บี 3 ) ตารางที่ 4.7.2

แหล่งอาหารของกรดแพนโทเธนิก(วิตามินบี 5 หรือ บี 3 ) 

กรดแพนโทเธนิกมีอยู่ในอาหารทั่วไปทั้งในสัตว์และพืธ (ตารางที่ 4.7.2) ในตับ เนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโคเอนไซม์เอแหล่งที่มีกรดแพนโทเธนิกสูง ได้แก่ ตับ เครื่องในสัตว์ ไข่แดง ไข่ปลา ถั่ว และเมล็ดมะม่วงหิม พานต์แหล่งที่มีกรดแพนโทเธนิกปานกลาง ได้แก่ เนื้อสัตว์ น้ำนม ธัญพืซ และเห็ดแหล่งทีมีกรดแพนโทเธนิกน้อย ได้แก่ ผัก และผลไม้

ตารางที่ 4.7.2 แหล่งอาหารของกรดแพนโทเธนิก

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:21:33: แก้ไข : 2/20/2019 9:34:00 PMแก้ไขบทความแก้ไข