VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ข้อมูล ทั่วไป ของ วิตามินบี 12

 

ข้อมูล ทั่วไป ของ วิตามินบี 12

วิตามินบี 12 หรือ cobalamin เป็นวิตามินชนิดเดียวที่มีแร่ธาตุคือ โคบอลท์อยู่ในโมเลกุลวิตามินบี 12 เป็นโคเอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกาย โดยปกติจุลินทรีย์สังเคราะห์วิตามินบี 12 ซึ่งวิตามินนี้มีอยู่มากมายในน้ำและดิน จุลินทรีย์ที่สร้างวิตามินบี 12 เหล่านั้นจะถูกส่งผ่านมาในตัวสัตว์โดยการกินน้ำและดินที่เจือปนมาในอาหาร จุลินทรีย์เหล่านี้บางส่วนก็อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของสัตว์เหล่านั้นเนื่องจากพืชไม่ต้องการวิตามินบี 12ในขบวนการเมตาบอลิสมใด ๆ ดังนั้นพืชจึงไม่มีการเก็บว็ตามินบี 12ไว้ในส่วนใดของพืซเลย โดยทั่วไปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เป็นแหล่งของวิตามินบี 12 สำหรับมนุษย์ เมื่อร่างกายได้รับอาหารที่มีวิตามินบี 12 วิตามินบี 12 จะจับโปรตีนบางชนิด เมื่อถูกกลืนลงมาถึงกระเพาะอาหาร จะถูกน้ำย่อยแยกโมเลกุลของโปรตีนและวิตามินบี 12 ออกจากกัน ที่นี้เองวิตามินบี 12 จะจับกับโปรตีนพิเศษ ที่เรียกว่า R-protein (cobalophilin หรือ haptocorrin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบได้ทั่วไปในสารคัดหลั่งของร่างกายเช่นน้ำลาย โปรตีนนี้จะนำวิตามินบี 12 ไปจนถึงลำไส้เล็ก นอกจากนี้กระเพาะอาหารยังสร้างโปรตีนอีกตัวหนึ่งเรียกว่า intrinsic factor (IF) เมื่อโมเลกลของวิตามินบี 12-R-protein เดินทางมาถึงลำไส้เล็ก ว่ามินบี 12 จะแตกตัวออกจาก R-proteinโดยน้ำย่อยจากตับอ่อนต่อจากนั้นวิตามินบี 12 จะจับกับ intrinsic factor แทน แล้วโมเลกุลของวิตามินบี 12  intrinsic factorจะเดินทางมาถึงส่วนของลำไส้เล็กส่วนสุดท้ายที่เรียกว่า ileum ที่เซลล์เนื้อเยื่อของ ileum จะมี receptor ตัวรับโมเลกุลของวิตามินบี 12-intrinsic factor เพือดูดซึมเข้ามาในเซลล์เนื้อเยื่อโดยการทำงานร่วมกับโมเลกุลของแคลเซียม การที่วิตามินบี 12 ต้องเกาะกับ intrinsic factor ก็เพื่อป้องกันไม่ให้โมเลกุลของวิตามินบี 12 ถูกทำลายโดยแบคทีเรียและน้ำย่อยต่าง ๆ การกินวิตามินบี 12 เป็นวิตามินเสริมพบว่าร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยขบวนการ passive diffusion ประมาณร้อยละ 1-3 เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณวิตามินบี 12 ที่ได้จากอาหารปกติวงจรการเดินทางของวิตามินบี 12 ในตับ (enterohepatic circulation)ปริมาณวิตามินบี 12 กว่าร้อยละ 60 ในร่างกายจะถูกสะสมไว้ในตับ ส่วนวิตามินบี 12 อีกร้อยละ30 จะถูกสะสมไว้ในกล้ามเนื้อ ร่างกายจะมีการส่งถ่ายวิตามินบี 12 จากทางเดินอาหารมาสะสมไว้ที่ตับโดยมีวงจรพิเศษผ่านมาในน้ำดีที่เรียกว่า enterohepatic circulation สัตว์กินเนื้อจะได้รับวิตามินบี 12ประมาณ 2-6 ไมโครกรัมต่อวัน และจะขับถ่ายวิตามินบี 12 ในปริมาณ 5-10 ไมโครกรัมต่อวัน ออกมาทางน้ำดี แต่จะมีการดูดซึมวิตามินบี 12 กลับเข้าไปในกระแสเลือดประมาณวันละ 3-5 ไมโครกรัม ในผู้ที่ไม่ได้บริโภคเนื้อสัตว์จะมีการขาดวิตามินบี 12 เนื่องจากขาดการดูดซึมวิตามินบี 12 จากอาหาร และจะแสดงอาการของการขาดวิตามินบี 12 ภายใน 1-3 ปี อย่างไรก็ตามในผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์หรือผู้ที่บริโภคมังสวิรัตจะลดการขับถ่ายวิตามินบี 12 ผ่านน้ำดีในตับลงเหลือประมาณวันละ 1 ไมโครกรัม แต่จะมีอัตราการดูดซึมกลับเป็นร้อยละ 100 การดูดซึมกลับของวิตามินบี 12 จำเป็นต้องใช้ intrinsicfactorถ้าขาด mtnnsic factor  การดูดชึมวิตามินบี 12 จะเหลือเพียงประมาณร้อยละ 1-3 เท่านั้น การขาดวีตามึนบี12 จะทำให้เกิดโรคโลหิตจางซนิด macrocytic anaemia ซึ่งเป็นโลหิตจางที่เกิดจากการขาดหรือบกพร่องของ intrinsic factor โลหิตจางซนิดนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า pemicious anaemia ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีอาการของกระเพาะ อาหารอักเสบ หรือในผู้ป่วยที่มีการผ่าตัดลำไส้เล็กส่วนปลายออกไปนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการขาดวิตามินบี 12 เช่นปัจจัยทางพันธุกรรม ซึ่งมีผลต่อการขนส่งและการดูดซึมวิตามินบี 12 ในบุคคลที่รับประทานอาหารมังสวิรัตที่เคร่งครัดโดยที่ไม่กินไข่ ไม่ดื่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์ และไม่ได้รับวิตามินบี 12 เสริมจะทำให้เกิดการขาดวิตามินบี 12 ได้ในผู้สูงอายุจะแสดงอาการขาดวิตามินบี 12 เนื่องจากความผิดปกติของระบบน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร หรือบุคคลที่ตัดกระเพาะอาหารจะมีการขาดวิตามินบี 12 เนื่องจากการดูดซึมวิตามินบี 12 จากอาหารเป็นไปได้ไม่สมบูรณ์ เพราะการผลิต intrinsic factor ลดลงการมีแบคทีเรียหรือพยาธิในกระเพาะอาหารหรือในลำไส้เล็กหนาแน่น จะทำให้เกิดการพร่องของการดูดซึม (malabsorption) ของวิตามินบี 12 ความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือการเปลี่ยนวิตามินบี 12 ไปเป็นโคเอนไซม์ภายในเซลล์ หรือการใช้ประโยชน์ของวิตามินบี 12 โดยเอนไซม์บางชนิดที่จำเป็นจะต้องใช้พวกวิตามินในการทำงาน ความผิดปกติเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในทารกภายใน2-3 สัปดาห์แรกหลังคลอดเมื่อวิตามินบี 12 ถูกดูดซึมเข้ามาในเซลล์ของลำไส้เล็กแล้วจะจับตัวกับ R-protein อีกตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่า transcobalamin 2 (TC2) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในเซลล์ของลำไส้เล็ก โดย TC2 จะทำการขนส่งและพาโมเลกุลของวิตามินบี 12 ไปตามกระแสเลือด ทั่วทั้งร่างกายมื receptors สำหรับ TC2 เมื่อเซลล์จับกับ Bl2-TC2 โมเลกุลวิตามินบี 12 จะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของ hydroxycobalaminซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น methylcobalamin หรือ adenosylcobalamin( )โดยมีเอนไซม์ต่าง ๆ ที่รับผิดชอบตามปกติ TC2 จะจับตัวกับโมเลกุลของวิตามินบี 12 ได้ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งจะเป็นปริมาณบี 12 ทีสามารถวัดได้ใน semm และ plasma อย่างไรก็ตามถ้าร่างกายไม่ได้รับวีตามินบี 12 จากอาหาร Bl2-TC2 จะมีปริมาณลดลงได้เร็ว ดังนั้นการใช้ระดับ Bl2-TC2 ใน serum หรือ plasma เป็นดังนี้จะชี้วัดแบบคัดกรองของการขาดวิตามินบี 12 ใด้ สำหรับ transcobalamin 1 (TCI) และ ranscobalamin 3(TC3) ซึ่งรวมกันเรียกว่า haptocouin( ) เป็นโปรตีนซึ่งตามปกติจะจับกับวิตามินบี 12 อีกร้อยละ 80ใน กระแส เลือด

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 9:54:19: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:02 PMแก้ไขบทความแก้ไข