VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ภาวะขาดวิตามินบี 12

 

ภาวะผิดปกติ/ภาวะเป็นโรคกรณีขาดวิตามิน บี 12

สาเหตุของการขาดวิตามินบี 12

สาเหตุของการขาดวิตามินบี 12 ได้มีการรายงานไว้ดังนี้ (4)

1. การได้รับวิตามินบี 12 ไม่เพียงพอจากอาหาร

2. การดูดซึมผิดปกติ

            2.1 ขาด intrinsic factorซึ่งเป็นสาเหตุที่ขึ้นอยู่กับอายุ ในผู้สูงอายุจะขาด intrinsic factorมากกว่าในคนหนุ่มสาว

            2.2 ขาดกรดและเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร พบได้ในผู้ป่วยที่ทำการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งผู้ที่มีการอักเสบของกระเพาะอาหารและทางเดิน

ลำไส้ เล็ก

            2.3 ผู้ที่มีระดับแคลเซียมในลำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum) ต่ำ ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกย่วกับตับอ่อน

            2.4 ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum)

            2.5 การที่ได้รับยาเบาหวานชนิด metformin ซึ่งทำให้ระดับของแคลเซียมลดลงในลำไส้เล็กส่วนปลาย (ileum)

            2.6 ผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของ intrinsic factor

3. การบกพร่องของการขนส่งและขบวนการดูดซึมวิตามินบี 12

4. การเพิ่มความต้องการในบุคคลบางกลุ่มเช่น หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคของต่อมธัยรอยด์

5. การเพิ่มการขับออกของวิตามินบี 12 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง

6. การเพิ่มการทำลาย เช่น การได้รับวิตามินซีในปริมาณสูงซึ่งสามารถจะทำลายโมเลกุลของวิตามินบี 12 และ 1ntrinsic factor ได้ การได้รับแกส nitrous oxide จะทำให้เกิดการทำลายโมเลกุลของวิตามินบี 12

สำหรับสาเหตุอื่นที่อาจทำให้เกิดการขาดวิตามินบี 12 ได้ เช่น  การติดเชื้อพยาธิตัวแบน

(tapeworm) และ Giardia lamblia โรค hypothyro1+dism ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องการใช้ยาลดกรดของผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือยาที่เกี่ยวข้องและรบกวนการดูดซึมของกระเพาะอวหาร เซ่นยา cimetidine' metfomin' potassium chloride และ cholestyramine เป็นต้น


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 10:03:56: แก้ไข : 3/20/2019 8:29:22 PMแก้ไขบทความแก้ไข