VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: การประเมินภาวะวิตามินบี 12

 

การประเมินภาวะวิตามินบี 12

1. ประเมินโดยการวัดความเข้มข้นของ cobalamin ในซีรัม

          เป็นการวินิจฉัยในอันดับแรกเป็นวิธีการที่ใช้คัดกรองบุคคลที่ขาดวิตามินบี 12 ได้ดีที่สุด การกำหนดค่าปกติส่วนใหญ่จะใช้ค่าmean +/- 2 standard deviat1่on (SD) สำหรับกลุ่มคนที่มีสุขภาพดี ค่าปกติของวิตามินบี 12 ในซีรัมจะอยู่ระหว่าง 200-900 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร และค่าปกติของโฟเลทจะอยู่ระหว่าง 2.5-10 นาโนกรัมต่อ มิลลิลิตรเมื่อตรวจพบระดับวิตามินบี 12 ในซีรัมที่มีค่าต่ำกว่า 300 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร หรือมีระดับโฟเลทในซีรัมต่ำกว่า 5 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร อาจจะมขาดวิตามินบี 12 และโฟเลท ซึ่งควรจะทำการประเมินในขั้นต่อไปให้แน่นอน เพื่อที่จะแยกออกว่ามีการขาดวิตามินบี 12 หรือโฟเลทอย่างหนึ่งอย่างใดหรือขาดทั้งสองอย่าง เพราะวิตามินบี 12 และโฟเลทมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก การประเมินว่าบุคคลใดขาดวิตามินบี 12 หรือโฟเลทให้ถูกต้อง จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการให้การศึกษาด้วยยาหรือรังสี เพราะถ้าวินิจฉัยไม่ถูกต้องเสยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น ๆ ในบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตได้ การขาดวิตามินบี 12 มีความสำคัญมากเพราะนอกจากจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางชนิด pemicious anaemia แล้ว ยังเป็นสาเหตุของความผิดปกติของโรคทางจิตประสาทอื่น ๆ อีกด้วยซึ่งสามารถจะป้องกันได้ ถ้าได้รับการวินิจฉัยเสียแต่เนิ่น ๆ ถึงสาเหตุของโรค

2. วัดปริมาณ methylmalonic acid และ homocysteine ในชีรัม

          ในการตรวจปริมาณวิตามินบี 12 ในซีรัม อาจจะมีบุคคลหลาย ๆ คน ที่มีอาการของการขาดวิตามินบี 12 และโฟเลทที่แสดงอาการให้เห็นทางคลินิก แต่ระดับวิตามินบี 12 และโฟเลทในซีรัมไม่ต่ำ วิตามันทั้งสองชนิดนี้ทำหน้าทีในเซลลมช์ในพลาสมาหรือซีรัม และวิตามินบี 12ในพลาสมาได้รับอิทธิพลมาจากระดับbmdingprotemในพลาสมา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระดับวิตามินบี 12 ในเซลล์ การทดสอบที่ควรจะใช้ทดสอบในขั้นตอนต่อไปคือใช้การทดสอบเพื่อที่จะวินิจฉัยและแยกความแตกต่างระหว่างการขาดวิตามินบี 12 และโฟเลทโดยตรวจระดับ methylmalonic acid (MMA) และhomocysteine (Hcy)ในพลาสมาหรือซีรัม วิธีการวิเคราะห์ปริมาณ methylmalonic acid (MMA) แลข homocysteine (Hcy) ในซีรัมนี้ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัย คือ capillagas CMOmatogrฉphy และMass spectromeU1 ”ค่าปกติของ ethylmalonic acidในซีรัมเท่ากับ 70-270 นาโนโมลต่อลิตร และhomocystemeในซีรัม เท่ากับ 5-16 ไมโครโมลต่อลิตรวิตามินบี 12 (5-eoxyadenosylcobalamin) เป็นโคแฟคเตอร์ที่จำเป็นของเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนmethylmalonyl cOA ไปเป็น succinyl cOA เมื่อขาดวิตามินบี 12 methylmalonyl cOA เปลี่ยนไปเป็น succinyl cOA ไมได้ จะถูก hydrolyze เป็น methylmalonic acid (MMA) ซึ่งสารตัวนี้เพิ่มระดับขึ้นในซีรัมในทำนองเดียวกันเอนไซม์methionm1 esynthaseต้องการโฟเลท สำหรับปฏิกริยาการเติมmethyl group ให้กับ homocysteine กลายเป็น methionine โดยใช้เอนไซม์ methionine synthaseและมีวิตามินบี 12 methylcobalamin) เป็น cofactor เมื่อมีการขาดโฟเลทและวิตามินบี 12 จะมีการสะสม homocysteine ในซีรัมทำให้ระดับ homocysteine สูงขึ้น ปริมาณ MMA ในซีรัมจะสูงขึ้นถึงร้อยละ 95 ในคนที่ขาดวิตามินบี 12 และมีอาการทางคลินิก และจะไม่สูงขึ้นในรายที่ขาดโฟเลท ส่วนปริมาณ homocysteine ในซีรัมจะสูงขึ้นในคนที่ขาดว็ตามินบี 12 และโฟเลทยกเว้นในรายที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ระดับ MMA และ homocysteine ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดวิตามินบี 12 จะไม่ตอบสนองต่อการให้โฟเลท การเพิ่มระดับ homocysteine ในซีรัมที่เนื่องมาจากการขาดโฟเลทก็จะไม่ตอบสนองต่อการให้พวตามินบี 12 จากการศึกษาทางระบาดวิทยาพบอาการที่มีระดับ homocysteine สูงในเลือด (hyperhomocysteinemia) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง  วิตามินบี 12 โฟเลท และวิตามินบี 6 เป็นวิตามินที่มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มหรือลดระดับ homocysteine ในเลือด

3. วัดปริมาณวิตามินบี 12 โดยวิธี radioassay

          วิธีการทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจสอบระตับวิตามินบี 12 ในซีรัมในปัจจุบันนี้จะใช้พวกวิธีเดียวกันกับวิธีการตรวจสอบระดับโฟเลท คือวิธีquantitative radioassay method with a punfied intrinsic factor and a purified folate-bindingprotein ซึ่งจะมีน้ำยาสำเร็จรูปขายการวิเคราะห์วิตามินบี 12 เเละโฟเลททำได้ในหลอดเดียวกัน เพราะส่วนประกอบที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นสารที่ให้รังสีที่แตกต่างกันและสามารถแยกออกจากกันได้ชัดเจนคือในการตรวจวิตามินบี 12ใธ้ cobalamin ที่ติตสลากด้วย cobalt และในการตรวจโฟเลท ใช้ iodine ที่ติดสลากด้วย่ 1odineวิธีการที่นิยมใช้เป็นวิธี solid phase no-boil dual count ในหลักการเป็นวิธีการแข่งขันกันระหว่างวิตามินบี 12 อิสระและวิตามินบี 12 ที่ติดสลากด้วย co ในการจับกับ synthetic cstalline binderซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้ในหลอดทดลองแทน IF โดยการเติมวิตามินบี 12 ที่ติดสลากด้วย co ที่ทราบจำนวนลงไปในตัวอย่างซีรัม ทั้งวิตามินบี 12 ที่เป็นอิสระและที่ติดสลากด้วย co จะแย่งกันจับsynthetic crystalline binder หลังจากนั้นนำไปตกตะกอนเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตะกอนที่ประกอบด้วยวิตามินบี 12 ที่จับกับ synthetic crystalline binder ไปวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ได้มาจาก coโดยใช้เครื่องมือ gamma-counterเมื่อทำการเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้ว จะสามารถคำนวณกลับเป็นปริมาณ วิตามินบี 12ในซีรัมได้ ส่วนหลักการในการวิเคราะห์ปริมาณโฟเลทก็คล้ายกัน ที่แตกต่างกันคือใช้โฟเลทที่ติดสลากด้วย iodineวิธีการ radiodilution assay ที่ใช้ไม่ยุ่งยาก ถ้ามีเครื่องวัดกัมตภาพรังสีถ้าระดับวิตามินบี 12 ในซีรัมต่ำกว่า 350 พิโคกรัมต่อมิลลิลิตร มักจะพบอาการทางคลินิกของการขาดวิตามินบี 12 ทางระบบประสาท


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 10:08:27: แก้ไข : 3/4/2019 11:54:06 PMแก้ไขบทความแก้ไข