VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณวิตามินบี 12 ที่แนะนำให้บริโภค

 

ปริมาณวิตามินบี 12 ที่แนะนำให้บริโภค

          ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ประชากรบริโภควิตามินบี 12 จากอาหารวันละ  5 ไมโครกรัมเนื่องจากข้อมูลการศึกษาเกียวกับวิตามินบี 12 ในคนไทยยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ ดังนั้นการกำหนดปริมาณวิตามินบี 12 อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference lntake' DRI) จึงใช้ข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ค่าประมาณของความต้องการวิตามินบี 12 ที่ควรได้รับประจำวัน (Estim3ted Average Requirement' EAR) นำไปคำนวณค่าปริมาณวิตามินบี 12 ที่ควรได้รับประจำวัน Recommended Dietary AIIOWance RDA) ในเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป เด็กวัยเรียน วัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์และหลังให้นมบตร ส่วนทารกใช้ค่าปริมาณวิตามินบี 12 ที่พอเพียงในแต่ละวัน (Adequaเe lntake AI) ซึ่งเป็นปริมาณวิตามินบี 12 ในน้ำนมแม่ที่มีสุขภาพดีและเป็นแม่ของทารกที่มีสุขภาพดี สำหรับทารก 0-5 เดือน แต่สำหรับทารก อายุ 6-11 เดือนรวมอาหารตามวัยด้วย

 

ตาราง4.6.1 ปริมาณวิตามินบี 12 อ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับกลุ่มบุคคลวัยต่าง

 

          ปริมาณสูงสุดของวิตามินบี 12 ที่ได้รับได้ในแต่ละวันการบริโภควิตามินบี 12 ค่อนข้างปลอดภัย อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีผลจากการได้รับวิตามินบี 12 ในปริมาณมาก การได้รับวิตามินบี 12 ในปริมาณมากมาจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาเม็ดวิตามินบี 12 เสริม อย่างไรก็ดี มีคำแนะนำว่าไม่ควรบริโภคเกินสองเท่าของปริมาณที่ควรได้รับในแต่ละวัน สำหรับปริมาณสูงสุดของวิตามินบี 12 ที่รับได้ในแต่ละวัน (Tolerable Upper lntakeLeveI UL) ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ได้มีการกาหนดไว้

 


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 10:10:55: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:13 PMแก้ไขบทความแก้ไข