VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
ความรู้เรื่องวิตามิน

: ปริมาณวิตามินบีรวม ที่แนะนำให้บริโภค ตารางที่ 4.8.1

 

ปริมาณวิตามินบีรวม ที่แนะนำให้บริโภค

เนื่องจากไม่มีข้อมูลการศึกษาไบโอตินในประเทศไทย ดังนั้นการกำหนดปริมาณไบโอตินอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย จึงใช้ข้อมูลตามข้อกำหนดปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวัน (Dietary Reference lntake DRI) ค.ศ.2000 ของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งเป็นค่าปริมาณไบโอตินที่พอเพียงในแต่ละวัน (Adequate lntakes' AI) สำหรับทุกกลุ่มอายุ ดังแสดง

ไว้ในตารางที่ 4.8.1


หมวดความรู้:vitaminb
 
รวม 333  บทความ : ลง 10/1/2555 10:39:04: แก้ไข : 2/20/2019 9:33:47 PMแก้ไขบทความแก้ไข