VITAMIN SHOP , ԵԹ  VITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
TOP 100 ԵԹ 1 ٧شҡ÷Ǩͺ 1035
"--" ӡ / tr. trace / Mg Milligrams / Ug Microgram / G / Kcal Kilocalorie
,١,ͺ:wheat,germ,dried
1
ԵԹ 1
3.03  
Mg / 100 G
 :: ,١,ͺ ( wheat,germ,dried ) ҳԵԹ 1   3.03  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    11.3    Vitamin B2   00.74   Vitamin C    1   Milligrams
,Ӣ:Wheat,bran
2
ԵԹ 1
2.14  
Mg / 100 G
 ::  ( Wheat,bran ) ҳԵԹ 1   2.14  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.21   Vitamin C    tr.   Milligrams
索ع,Ժ:jack fruit,seeds
3
ԵԹ 1
1.74  
Mg / 100 G
 :: 索ع,Ժ ( jack fruit,seeds ) ҳԵԹ 1   1.74  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.02   Vitamin C    24   Milligrams
:
4
ԵԹ 1
1.59  
Mg / 100 G
 ::  ( ) ҳԵԹ 1   1.59  Milligrams
Total Vitamin A  83  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.28   Vitamin C    0   Milligrams
,ͺԵԹ:Rice,Vit.B coated
5
ԵԹ 1
1.25  
Mg / 100 G
 :: ,ͺԵԹ ( Rice,Vit.B coated ) ҳԵԹ 1   1.25  Milligrams
Total Vitamin A  tr.  Micrograms | Beta Carotene   tr.   Micrograms
Vitamin E    tr.    Vitamin B2   00.97   Vitamin C    --   Milligrams
ǫ:
6
ԵԹ 1
1.13  
Mg / 100 G
 :: ǫ ( ) ҳԵԹ 1   1.13  Milligrams
Total Vitamin A  8  Micrograms | Beta Carotene   46.00   Micrograms
Vitamin E    30    Vitamin B2   00.08   Vitamin C    tr.   Milligrams
Ң,Ժ:sesame seeds,white,
7
ԵԹ 1
1.08  
Mg / 100 G
 :: Ң,Ժ ( sesame seeds,white, ) ҳԵԹ 1   1.08  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.11   Vitamin C    0   Milligrams
, ͹:
8
ԵԹ 1
1  
Mg / 100 G
 :: , ͹ ( ) ҳԵԹ 1   1  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.26   Vitamin C    110   Milligrams
С͡, ʹ͹ :
9
ԵԹ 1
00.96  
Mg / 100 G
 :: С͡, ʹ͹  ( ) ҳԵԹ 1   00.96  Milligrams
Total Vitamin A  337  Micrograms | Beta Carotene   2,017.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.22   Vitamin C    53   Milligrams
Ҵ,Ժ:sesame seeds,black
10
ԵԹ 1
00.94  
Mg / 100 G
 :: Ҵ,Ժ ( sesame seeds,black ) ҳԵԹ 1   00.94  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.27   Vitamin C    0   Milligrams
ѡ:
11
ԵԹ 1
00.94  
Mg / 100 G
 :: ѡ ( ) ҳԵԹ 1   00.94  Milligrams
Total Vitamin A  1306  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.05   Vitamin C    58   Milligrams
ѡ˹:
12
ԵԹ 1
00.92  
Mg / 100 G
 :: ѡ˹ ( ) ҳԵԹ 1   00.92  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.04   Vitamin C    23   Milligrams
, :
13
ԵԹ 1
00.9  
Mg / 100 G
 :: ,  ( ) ҳԵԹ 1   00.9  Milligrams
Total Vitamin A  30  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.14   Vitamin C    0   Milligrams
ѡ§, ا෾:
14
ԵԹ 1
00.85  
Mg / 100 G
 :: ѡ§, ا෾ ( ) ҳԵԹ 1   00.85  Milligrams
Total Vitamin A  382  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.12   Vitamin C    --   Milligrams
Ң,:sesame seeds,white,roasted
15
ԵԹ 1
00.83  
Mg / 100 G
 :: Ң, ( sesame seeds,white,roasted ) ҳԵԹ 1   00.83  Milligrams
Total Vitamin A  tr.  Micrograms | Beta Carotene   4.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.54   Vitamin C    --   Milligrams
ᢡ:
16
ԵԹ 1
00.76  
Mg / 100 G
 ::  ( ) ҳԵԹ 1   00.76  Milligrams
Total Vitamin A  17  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.02   Vitamin C    24   Milligrams
Ҵ,ͺ:sesame seeds,black,roasted
17
ԵԹ 1
00.75  
Mg / 100 G
 :: Ҵ,ͺ ( sesame seeds,black,roasted ) ҳԵԹ 1   00.75  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.27   Vitamin C    0   Milligrams
ᴧ,Ժ:rice bean,seeds
18
ԵԹ 1
00.73  
Mg / 100 G
 :: ᴧ,Ժ ( rice bean,seeds ) ҳԵԹ 1   00.73  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.23   Vitamin C    0   Milligrams
ͧ,Ժ:soybean,seeeds ,raw
19
ԵԹ 1
00.73  
Mg / 100 G
 :: ͧ,Ժ ( soybean,seeeds ,raw ) ҳԵԹ 1   00.73  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.19   Vitamin C    14   Milligrams
ǧ,:chamuang,leaves
20
ԵԹ 1
00.7  
Mg / 100 G
 :: ǧ, ( chamuang,leaves ) ҳԵԹ 1   00.7  Milligrams
Total Vitamin A  733  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.04   Vitamin C    29   Milligrams
:Wheat
21
ԵԹ 1
00.69  
Mg / 100 G
 ::  ( Wheat ) ҳԵԹ 1   00.69  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    00.88    Vitamin B2   00.11   Vitamin C    0   Milligrams
, , ʴ:
22
ԵԹ 1
00.69  
Mg / 100 G
 :: , , ʴ ( ) ҳԵԹ 1   00.69  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.26   Vitamin C    0   Milligrams
Ң͹,Ժ,§:
23
ԵԹ 1
00.66  
Mg / 100 G
 :: Ң͹,Ժ,§ ( ) ҳԵԹ 1   00.66  Milligrams
Total Vitamin A  14  Micrograms | Beta Carotene   84.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.22   Vitamin C    --   Milligrams
ǧҹ,Ժ:cashew nut,raw
24
ԵԹ 1
00.65  
Mg / 100 G
 :: ǧҹ,Ժ ( cashew nut,raw ) ҳԵԹ 1   00.65  Milligrams
Total Vitamin A  2  Micrograms | Beta Carotene   12.00   Micrograms
Vitamin E    00.39    Vitamin B2   00.16   Vitamin C    0   Milligrams
:Oat
25
ԵԹ 1
00.59  
Mg / 100 G
 ::  ( Oat ) ҳԵԹ 1   00.59  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    00.45    Vitamin B2   00.1   Vitamin C    tr.   Milligrams
ʧ,Ժ:peanut,seeds,raw
26
ԵԹ 1
00.59  
Mg / 100 G
 :: ʧ,Ժ ( peanut,seeds,raw ) ҳԵԹ 1   00.59  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.09   Vitamin C    8   Milligrams
 ԡҹ, ԡѡ :
27
ԵԹ 1
00.58  
Mg / 100 G
 ::  ԡҹ, ԡѡ  ( ) ҳԵԹ 1   00.58  Milligrams
Total Vitamin A  85  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.08   Vitamin C    218   Milligrams
,Ժ:soybean,young seeds,raw
28
ԵԹ 1
00.57  
Mg / 100 G
 ::  ( soybean,young seeds,raw ) ҳԵԹ 1   00.57  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.26   Vitamin C    22   Milligrams
紶Ǿ,ǡ,͡͡:winged bean,hulled
29
ԵԹ 1
00.57  
Mg / 100 G
 :: 紶Ǿ,ǡ,͡͡ ( winged bean,hulled ) ҳԵԹ 1   00.57  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   3.96   Vitamin C    0   Milligrams
ǡͧ,:Rice,Jasmin,variety,unpolished
30
ԵԹ 1
00.55  
Mg / 100 G
 :: ǡͧ, ( Rice,Jasmin,variety,unpolished ) ҳԵԹ 1   00.55  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    00.14    Vitamin B2   00.06   Vitamin C    0   Milligrams
˹,ǡͧ:Glutinous rice,unpolished
31
ԵԹ 1
00.55  
Mg / 100 G
 :: ˹,ǡͧ ( Glutinous rice,unpolished ) ҳԵԹ 1   00.55  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    00.42    Vitamin B2   00.06   Vitamin C    tr.   Milligrams
˹,:Glutinous rice,black variety
32
ԵԹ 1
00.55  
Mg / 100 G
 :: ˹, ( Glutinous rice,black variety ) ҳԵԹ 1   00.55  Milligrams
Total Vitamin A  3  Micrograms | Beta Carotene   16.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.29   Vitamin C    --   Milligrams
ҹ, ׹ٻ, ŧѹ ٵùѹѹ:
33
ԵԹ 1
00.55  
Mg / 100 G
 :: ҹ, ׹ٻ, ŧѹ ٵùѹѹ ( ) ҳԵԹ 1   00.55  Milligrams
Total Vitamin A  364  Micrograms | Beta Carotene   36.00   Micrograms
Vitamin E    00.9    Vitamin B2   00.5   Vitamin C    tr.   Milligrams
͹ҧ,Ժ:rice bean,raw
34
ԵԹ 1
00.53  
Mg / 100 G
 :: ͹ҧ,Ժ ( rice bean,raw ) ҳԵԹ 1   00.53  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.5   Vitamin C    --   Milligrams
,Ժ:lablab bean, seeds, raw
35
ԵԹ 1
00.52  
Mg / 100 G
 ::  ( lablab bean, seeds, raw ) ҳԵԹ 1   00.52  Milligrams
Total Vitamin A  tr.  Micrograms | Beta Carotene   tr.   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.35   Vitamin C    0   Milligrams
ǧҹ,:cashew nut , roasted
36
ԵԹ 1
00.5  
Mg / 100 G
 :: ǧҹ, ( cashew nut , roasted ) ҳԵԹ 1   00.5  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.15   Vitamin C    0   Milligrams
Ң͹,Ժ,:
37
ԵԹ 1
00.49  
Mg / 100 G
 :: Ң͹,Ժ, ( ) ҳԵԹ 1   00.49  Milligrams
Total Vitamin A  6  Micrograms | Beta Carotene   35.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.5   Vitamin C    --   Milligrams
ع,͹:jackfruit,young
38
ԵԹ 1
00.49  
Mg / 100 G
 :: ع,͹ ( jackfruit,young ) ҳԵԹ 1   00.49  Milligrams
Total Vitamin A  1  Micrograms | Beta Carotene   4.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.05   Vitamin C    15   Milligrams
ҹ, ׹ٻ, ŧѹ ٵѹ:
39
ԵԹ 1
00.49  
Mg / 100 G
 :: ҹ, ׹ٻ, ŧѹ ٵѹ ( ) ҳԵԹ 1   00.49  Milligrams
Total Vitamin A  400  Micrograms | Beta Carotene   23.00   Micrograms
Vitamin E    00.36    Vitamin B2   00.46   Vitamin C    tr.   Milligrams
ҡк͡, :
40
ԵԹ 1
00.48  
Mg / 100 G
 :: ҡк͡,  ( ) ҳԵԹ 1   00.48  Milligrams
Total Vitamin A  87  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.08   Vitamin C    --   Milligrams
ҹ, ׹ٻ, ŧѹ ٵùѹ:
41
ԵԹ 1
00.47  
Mg / 100 G
 :: ҹ, ׹ٻ, ŧѹ ٵùѹ ( ) ҳԵԹ 1   00.47  Milligrams
Total Vitamin A  299  Micrograms | Beta Carotene   39.00   Micrograms
Vitamin E    00.93    Vitamin B2   00.5   Vitamin C    tr.   Milligrams
ѹ:Rice,Mun-pu,variety
42
ԵԹ 1
00.46  
Mg / 100 G
 :: ѹ ( Rice,Mun-pu,variety ) ҳԵԹ 1   00.46  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    00.66    Vitamin B2   00.06   Vitamin C    tr.   Milligrams
ǧҹ,ͺ:cashew nut,baked
43
ԵԹ 1
00.46  
Mg / 100 G
 :: ǧҹ,ͺ ( cashew nut,baked ) ҳԵԹ 1   00.46  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    1.02    Vitamin B2   00.18   Vitamin C    0   Milligrams
Тҹ:
44
ԵԹ 1
00.46  
Mg / 100 G
 :: Тҹ ( ) ҳԵԹ 1   00.46  Milligrams
Total Vitamin A  26  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.01   Vitamin C    75   Milligrams
ǿҧ:Italian millet
45
ԵԹ 1
00.45  
Mg / 100 G
 :: ǿҧ ( Italian millet ) ҳԵԹ 1   00.45  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    00.35    Vitamin B2   00.11   Vitamin C    tr.   Milligrams
,ʹ:lablab bean,seeds,fried
46
ԵԹ 1
00.44  
Mg / 100 G
 ::  ( lablab bean,seeds,fried ) ҳԵԹ 1   00.44  Milligrams
Total Vitamin A  tr.  Micrograms | Beta Carotene   tr.   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.35   Vitamin C    0   Milligrams
Ǿ,͡:cowpea , whole seeds
47
ԵԹ 1
00.42  
Mg / 100 G
 :: Ǿ,͡ ( cowpea , whole seeds ) ҳԵԹ 1   00.42  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.26   Vitamin C    0   Milligrams
ԡǡ:
48
ԵԹ 1
00.41  
Mg / 100 G
 :: ԡǡ ( ) ҳԵԹ 1   00.41  Milligrams
Total Vitamin A  9  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.08   Vitamin C    78   Milligrams
ѡ, ʹ, .:
49
ԵԹ 1
00.39  
Mg / 100 G
 :: ѡ, ʹ, . ( ) ҳԵԹ 1   00.39  Milligrams
Total Vitamin A  797  Micrograms | Beta Carotene   4,782.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.05   Vitamin C    31   Milligrams
 ·ͧ :
50
ԵԹ 1
00.39  
Mg / 100 G
 ::  ·ͧ  ( ) ҳԵԹ 1   00.39  Milligrams
Total Vitamin A  307  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.38   Vitamin C    --   Milligrams
,Ժ:mungbean,seeds
51
ԵԹ 1
00.38  
Mg / 100 G
 ::  ( mungbean,seeds ) ҳԵԹ 1   00.38  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.21   Vitamin C    0   Milligrams
١,Ժ:job's tears,seeds
52
ԵԹ 1
00.38  
Mg / 100 G
 :: ١,Ժ ( job's tears,seeds ) ҳԵԹ 1   00.38  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.1   Vitamin C    0   Milligrams
ǹҧ,͡:sweet pea, whole seeds
53
ԵԹ 1
00.37  
Mg / 100 G
 :: ǹҧ,͡ ( sweet pea, whole seeds ) ҳԵԹ 1   00.37  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.24   Vitamin C    5   Milligrams
Ǻ:
54
ԵԹ 1
00.37  
Mg / 100 G
 :: Ǻ ( ) ҳԵԹ 1   00.37  Milligrams
Total Vitamin A  1  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.05   Vitamin C    15   Milligrams
ǧ:
55
ԵԹ 1
00.37  
Mg / 100 G
 :: ǧ ( ) ҳԵԹ 1   00.37  Milligrams
Total Vitamin A  11  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.1   Vitamin C    32   Milligrams
ШѺԺ:water chestnut
56
ԵԹ 1
00.36  
Mg / 100 G
 :: ШѺԺ ( water chestnut ) ҳԵԹ 1   00.36  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.05   Vitamin C    8   Milligrams
Ǵ,,Ժ: black gram,seeds
57
ԵԹ 1
00.36  
Mg / 100 G
 :: Ǵ,,Ժ ( black gram,seeds ) ҳԵԹ 1   00.36  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.5   Vitamin C    0   Milligrams
ԡ˹:
58
ԵԹ 1
00.36  
Mg / 100 G
 :: ԡ˹ ( ) ҳԵԹ 1   00.36  Milligrams
Total Vitamin A  103  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.01   Vitamin C    188   Milligrams
,¡͡ .ͧ͹:butterfly pea,hulled
59
ԵԹ 1
00.35  
Mg / 100 G
 :: ,¡͡ .ͧ͹ ( butterfly pea,hulled ) ҳԵԹ 1   00.35  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.35   Vitamin C    0   Milligrams
Ǿ,ѡ͹:winged beans,young pods
60
ԵԹ 1
00.35  
Mg / 100 G
 :: Ǿ,ѡ͹ ( winged beans,young pods ) ҳԵԹ 1   00.35  Milligrams
Total Vitamin A  122  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.14   Vitamin C    32   Milligrams
,:Rice,unpolished
61
ԵԹ 1
00.34  
Mg / 100 G
 :: , ( Rice,unpolished ) ҳԵԹ 1   00.34  Milligrams
Total Vitamin A  tr.  Micrograms | Beta Carotene   tr.   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.11   Vitamin C    --   Milligrams
ѡٴ:
62
ԵԹ 1
00.34  
Mg / 100 G
 :: ѡٴ ( ) ҳԵԹ 1   00.34  Milligrams
Total Vitamin A  113  Micrograms | Beta Carotene   681.00   Micrograms
Vitamin E    2.05    Vitamin B2   00.08   Vitamin C    15   Milligrams
Т¡:
63
ԵԹ 1
00.34  
Mg / 100 G
 :: Т¡ ( ) ҳԵԹ 1   00.34  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   --   Vitamin C    13   Milligrams
:
64
ԵԹ 1
00.34  
Mg / 100 G
 ::  ( ) ҳԵԹ 1   00.34  Milligrams
Total Vitamin A  21  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.18   Vitamin C    18   Milligrams
ʵҴ:
65
ԵԹ 1
00.34  
Mg / 100 G
 :: ʵҴ ( ) ҳԵԹ 1   00.34  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.09   Vitamin C    13   Milligrams
,͡ .ͧ͹:butterfly pea,whole seeds
66
ԵԹ 1
00.33  
Mg / 100 G
 :: ,͡ .ͧ͹ ( butterfly pea,whole seeds ) ҳԵԹ 1   00.33  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.3   Vitamin C    0   Milligrams
жԹ,ʹ:leadtree,tender tips
67
ԵԹ 1
00.33  
Mg / 100 G
 :: жԹ,ʹ ( leadtree,tender tips ) ҳԵԹ 1   00.33  Milligrams
Total Vitamin A  788  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.09   Vitamin C    8   Milligrams
Ǣ,Ժ(Ҥ):catjung cowpea
68
ԵԹ 1
00.32  
Mg / 100 G
 :: Ǣ,Ժ(Ҥ) ( catjung cowpea ) ҳԵԹ 1   00.32  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.42   Vitamin C    --   Milligrams
ͧ:
69
ԵԹ 1
00.32  
Mg / 100 G
 :: ͧ ( ) ҳԵԹ 1   00.32  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.29   Vitamin C    0   Milligrams
ǹҧ,¡͡:sweet pea,hulled
70
ԵԹ 1
00.31  
Mg / 100 G
 :: ǹҧ,¡͡ ( sweet pea,hulled ) ҳԵԹ 1   00.31  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.56   Vitamin C    0   Milligrams
,:soybean,young,seeds,boiled
71
ԵԹ 1
00.31  
Mg / 100 G
 :: , ( soybean,young,seeds,boiled ) ҳԵԹ 1   00.31  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.21   Vitamin C    0   Milligrams
ѡս:
72
ԵԹ 1
00.31  
Mg / 100 G
 :: ѡս ( ) ҳԵԹ 1   00.31  Milligrams
Total Vitamin A  525  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.21   Vitamin C    38   Milligrams
, :
73
ԵԹ 1
00.3  
Mg / 100 G
 :: ,  ( ) ҳԵԹ 1   00.3  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.14   Vitamin C    --   Milligrams
,͡ .к:butterfly pea,whole seeds
74
ԵԹ 1
00.29  
Mg / 100 G
 :: ,͡ .к ( butterfly pea,whole seeds ) ҳԵԹ 1   00.29  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.25   Vitamin C    0   Milligrams
ѡҡ:
75
ԵԹ 1
00.29  
Mg / 100 G
 :: ѡҡ ( ) ҳԵԹ 1   00.29  Milligrams
Total Vitamin A  731  Micrograms | Beta Carotene   4,384.00   Micrograms
Vitamin E    1.7    Vitamin B2   00.03   Vitamin C    4   Milligrams
ԡ˹, :
76
ԵԹ 1
00.29  
Mg / 100 G
 :: ԡ˹,  ( ) ҳԵԹ 1   00.29  Milligrams
Total Vitamin A  242  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.11   Vitamin C    44   Milligrams
, Ѻ, ʴ:
77
ԵԹ 1
00.29  
Mg / 100 G
 :: , Ѻ, ʴ ( ) ҳԵԹ 1   00.29  Milligrams
Total Vitamin A  4204  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   3.3   Vitamin C    --   Milligrams
:
78
ԵԹ 1
00.29  
Mg / 100 G
 ::  ( ) ҳԵԹ 1   00.29  Milligrams
Total Vitamin A  871  Micrograms | Beta Carotene   174.00   Micrograms
Vitamin E    1.91    Vitamin B2   1.92   Vitamin C    --   Milligrams
,ѹ:Rice,Sampan,variety,polished
79
ԵԹ 1
00.28  
Mg / 100 G
 ::  ( Rice,Sampan,variety,polished ) ҳԵԹ 1   00.28  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.09   Vitamin C    --   Milligrams
,¡͡ .к:butterfly pea,hulled
80
ԵԹ 1
00.28  
Mg / 100 G
 :: ,¡͡ .к ( butterfly pea,hulled ) ҳԵԹ 1   00.28  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   1.39   Vitamin C    0   Milligrams
,ʹ:sesbania,tender tips
81
ԵԹ 1
00.28  
Mg / 100 G
 ::  ( sesbania,tender tips ) ҳԵԹ 1   00.28  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.33   Vitamin C    84   Milligrams
, 駿ͧ:
82
ԵԹ 1
00.28  
Mg / 100 G
 :: , 駿ͧ ( ) ҳԵԹ 1   00.28  Milligrams
Total Vitamin A  296  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.28   Vitamin C    0   Milligrams
,100%:Rice,polished,100%
83
ԵԹ 1
00.26  
Mg / 100 G
 :: ,100% ( Rice,polished,100% ) ҳԵԹ 1   00.26  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.43   Vitamin C    --   Milligrams
͡ʹ:sesbania,flowers,yellow
84
ԵԹ 1
00.26  
Mg / 100 G
 :: ͡ʹ ( sesbania,flowers,yellow ) ҳԵԹ 1   00.26  Milligrams
Total Vitamin A  334  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.4   Vitamin C    24   Milligrams
з͹, Ӥ:
85
ԵԹ 1
00.26  
Mg / 100 G
 :: з͹, Ӥ ( ) ҳԵԹ 1   00.26  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   --   Vitamin C    106   Milligrams
ШѺ,:water chestnut,boiled
86
ԵԹ 1
00.25  
Mg / 100 G
 :: ШѺ, ( water chestnut,boiled ) ҳԵԹ 1   00.25  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.03   Vitamin C    --   Milligrams
Ҵѹ:
87
ԵԹ 1
00.25  
Mg / 100 G
 :: Ҵѹ ( ) ҳԵԹ 1   00.25  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    0    Vitamin B2   3.42   Vitamin C    --   Milligrams
 Ӿԡͧ :
88
ԵԹ 1
00.25  
Mg / 100 G
 ::  Ӿԡͧ  ( ) ҳԵԹ 1   00.25  Milligrams
Total Vitamin A  60  Micrograms | Beta Carotene   357.00   Micrograms
Vitamin E    1.1    Vitamin B2   00.15   Vitamin C    --   Milligrams
 ¹ǹ, ҹ+й :
89
ԵԹ 1
00.25  
Mg / 100 G
 ::  ¹ǹ, ҹ+й  ( ) ҳԵԹ 1   00.25  Milligrams
Total Vitamin A  44  Micrograms | Beta Carotene   265.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.7   Vitamin C    --   Milligrams
Ǻ:Barley
90
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: Ǻ ( Barley ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    0    Vitamin B2   00.06   Vitamin C    0   Milligrams
͹,:galangal,tuber
91
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: ͹, ( galangal,tuber ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  tr.  Micrograms | Beta Carotene   2.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.06   Vitamin C    22   Milligrams
ͧҧ,:coral ,leaves
92
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: ͧҧ, ( coral ,leaves ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  384  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.17   Vitamin C    68   Milligrams
Ǻ, :
93
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: Ǻ,  ( ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  405  Micrograms | Beta Carotene   2,428.00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.09   Vitamin C    15   Milligrams
:
94
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 ::  ( ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.02   Vitamin C    77   Milligrams
˹ :
95
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: ˹  ( ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.1   Vitamin C    --   Milligrams
ѡ, ١:
96
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: ѡ, ١ ( ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  17  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.36   Vitamin C    0   Milligrams
ͧԺ:
97
ԵԹ 1
00.24  
Mg / 100 G
 :: ͧԺ ( ) ҳԵԹ 1   00.24  Milligrams
Total Vitamin A  201  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.31   Vitamin C    --   Milligrams
,:soybean paste.white
98
ԵԹ 1
00.23  
Mg / 100 G
 :: , ( soybean paste.white ) ҳԵԹ 1   00.23  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.08   Vitamin C    --   Milligrams
Ǿ,¡͡:cowpea , hulled
99
ԵԹ 1
00.23  
Mg / 100 G
 :: Ǿ,¡͡ ( cowpea , hulled ) ҳԵԹ 1   00.23  Milligrams
Total Vitamin A  0  Micrograms | Beta Carotene   .00   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.34   Vitamin C    0   Milligrams
´:
100
ԵԹ 1
00.23  
Mg / 100 G
 :: ´ ( ) ҳԵԹ 1   00.23  Milligrams
Total Vitamin A  --  Micrograms | Beta Carotene   --   Micrograms
Vitamin E    --    Vitamin B2   00.13   Vitamin C    --   Milligrams
Դ÷Ǩ ¡ 1035
 
TEL::02-597-3223 EMAIL:: VitaminShopThailand@hotmail.com CopyRight © 2011 Vitamin.co.th
ԸժԹǺ䫵 vitamin.co.th