VITAMIN SHOP , วิตามิน และ อาหารเสริมVITAMINSHOP
                 Vitamin & Supplement FOR 0 TO 100 YEARS
 
หน้าแรก > รวมบริษัท > บริษัท : บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด ( BioPharm )

 
บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด ( BioPharm )
ข้อมูลเบื้องต้น

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2517 เป็นผู้ ดำเนินกิจการด้านเวชภัณฑ์ในประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทน นำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “Better Product for a Better Life” ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตลอดจนนำเสนอเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดี จนได้รับ การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับมาจนถึงครบรอบ 30 ปี ในปีนี้ มียอดขายติดอันดับ 1 ใน 4 ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ โดยมีอัตราเติบโตของยอดขายโดยเฉลี่ยเป็นเลขสองหลัก บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายกว่า 100 ตำรับ มีสัดส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านโรงพยาบาล 70% และผ่านร้านขายยาชั้นนำ 30%

  

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่ต้องการเป็นผู้นำในด้านเวชภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพ เพื่อให้คนไทยได้รับยาที่มีคุณภาพมาตรฐานโลก ในราคาคนไทย ผลิตโดยคนไทยด้วยกันเอง ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “Better Product of a Better Life” สำหรับแผนการขยายธุรกิจภายหน้า


บริษัทฯจะลงทุนด้านการพัฒนาและวิจัยยาตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแผนออกเวชภัณฑ์ใหม่ปีล่ะ 3-5 ตำหรับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยใช้งบประมาณปีล่ะ 15-20 ล้านบาท สำหรับการศึกษาพัฒนาวิจัยและสังเคราะห์ยาตัวใหม่ เพื่อมุ่งหมายให้ผู้บริโภคคนไทยได้มีโอกาสใช้ยาที่คุณภาพ ทัดเทียมกับยาจากต่างประเทศ บริษัทฯยังได้เพิ่มงบประมาณในการสร้าง BRAND และ IMAGE ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด เป็นผู้นำในกลุ่มบริษัทยาในประเทศ และเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมยาในประเทศทั้งตลาด โรงพยาบาล และร้านขายยา

สินค้าเกี่ยวกับ วิตามินและอาหารเสริมที่ ผลิตโดยบริษัท : บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมีคัลส์ จำกัด ( BioPharm )
สินค้าอื่นที่ผลิตโดยบริษัทนี้ : 6 : รายการ
BioPharm Odourless Fish Oil 1000 mg. Biopharm Collagen Q10 plus Biopharm Kalvin Berry Detoxi Biopharm Calvin Plus Calcium with Boron Biopharm Kalvin Gluta+Collagen
Biopharm Calvin Gold
 
ผลิตภัณฑ์ที่มีขายใน VitaminShop: